ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနအေၾကာင္း - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနအေၾကာင္း

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနအေၾကာင္း

ဓာတ်ပုံ UN Photo/Kibae Park
ဓာတ်ပုံ UN Photo/Kibae Park

The Myanmar Centre for Responsible Business is an initiative to encourage responsible business activities throughout Myanmar.

The English-language version of this page is available here.

ယခုစာမ်က္ႏွာအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရွႏိုင္ပါသည္။

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector