ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ာ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) - ကဏ္ဍများ
You are here Home » ကဏ္ဍများ » ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ာ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA)

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ာ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA)

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ာ၏  သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလ်င္အျမန္ တုိးတက္လာေသာ စီးပြားေရးက႑၌ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစရန္ အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ရ
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ာ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလ်င္အျမန္ တုိးတက္လာေသာ စီးပြားေရးက႑၌ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစရန္ အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ရ

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑ာ၏  သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) ကုိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)ႏွင့္အတူ ပူးတြဲထူေထာင္သူမ်ား  ျဖစ္ၾကေသာ Institute for Human Rights and Business (IHRB)  ႏွင့္ the Danish Institute for Human Rights (DIHR) အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလ်င္အျမန္ တုိးတက္လာေသာ စီးပြားေရးက႑၌ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေစရန္ အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Myanmar Oil and Gas SWIA (MY)
Document PDF, 901 downloads, စက္တင္ဘာ 04, 2015

၎ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားနွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လည္း ရႏုိင္ပါသည္

ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၳဳက႑ာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား အဓိပၸယ္ရွိေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တြင္းထြက္ သယံဇာတလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ခုကိုလည္း MCRB အေနျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

SWIA ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး၊ MCRB မွ အခမ္းအနားမ်ားတြင္  ေျပာၾကားျခင္းတို႔အျပင္ က႑၌ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အားေပးျခင္း ႏွင့္ စကား၀ုိင္းမ်ား တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုးပါ၀င္သည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲဲြမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ


Tourism Sector-Wide Impact Assessment
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
Tourism Sector-Wide Impact Assessment
© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector