ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးဖိုရမ္ - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား » ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးဖိုရမ္

ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးဖိုရမ္

ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးဖိုရမ္

Digital Rights Forum

MCRB has been working with civil society organisations, business and government to raise awareness of digital rights issues in Myanmar and relevant regulation and business practice. With Phandeeyar, MIDO, Engage Media and Free Expression Myanmar, we have co-hosted three Digital Rights Forums in 2016, 2018 and 2019. The fourth Digital Rights Forum is taking place in Yangon on 28/29 February 2020.

 
© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector