ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA) - ကဏ္ဍများ
You are here Home » ကဏ္ဍများ » ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA)

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (SWIA)

This sector-wide impact assessment (SWIA) on limestone, gold and tin mining in Myanmar analyses the impacts of mining of these commodities on the environment, local communities and workers. Photo: Ian M. Watkinson
This sector-wide impact assessment (SWIA) on limestone, gold and tin mining in Myanmar analyses the impacts of mining of these commodities on the environment, local communities and workers. Photo: Ian M. Watkinson

The Mining SWIA, developed by MCRB and DIHR, is intended to encourage a switch to responsible mining in Myanmar.

This sector-wide impact assessment (SWIA) on limestone, gold and tin mining in Myanmar analyses the impacts of mining of these commodities on the environment, local communities and workers. It covers sector-wide, cumulative and project-level impacts, looking at both the formal and informal parts of the sector. Recommendations are made to the Myanmar Government, businesses, civil society and other actors on how adverse impacts of the mining sector can be avoided and addressed, and how positive impacts can be maximised. By outlining key findings from the extensive fieldwork undertaken for the assessment and making concrete recommendations, the assessment seeks to contribute to building a platform for dialogue about how Myanmar’s mining sector can be shaped to contribute to poverty reduction and development.

Complete Mining SWIA
Document PDF, 4428 downloads, မတ္ 08, 2018
Executive Summary and Recommendations (English)
Document PDF, 1338 downloads, မတ္ 08, 2018
အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ် (ဗမာ)
Document PDF, 1716 downloads, မတ္ 08, 2018

The SWIA approach was developed by the Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) in partnership with its co-founders, the Institute of Human Rights and Business (IHRB) and the Danish Institute of Human Rights (DIHR), and is intended to support responsible business practices in growing sectors of Myanmar’s economy. SWIA is a forward-looking assessment that aims to contribute to preventing and minimising the sector’s negative impacts as well as strengthening and improving the sector’s positive impacts.

Linked Initiatives:

This supplement to the Mining SWIA aims to outline the existing initiatives relating to mining and human rights in Myanmar by government, development partners, business, and NGOs.


© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector