ရင္းျမစ္မ်ား - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » ရင္းျမစ္မ်ား

ရင္းျမစ္မ်ား

ADB Civil Society Brief on Myanmar

The Asian Development Bank (ADB) has published a February 2015 Civil Society Brief on Myanmar which complements MCRB’s briefing paper on the CSOs and the extractives industries published in October 2014.

Briefing Paper on Civil Society Organisations and the Extractives Industries in Myanmar

MCRB has published a briefing paper on civil society organisations (CSOs) and the extractives industries in Myanmar which is intended to support meaningful engagement between companies and CSOs who are focussed on oil, gas and mining.

Briefing Paper on Land Issues in Myanmar

MCRB has published a briefing paper on land issues in Myanmar, is part of an occasional series. It is intended to assist businesses investing in Myanmar that are conducting due diligence on land and seeking an understanding of the current landscape...

Burmese Translation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) is a multilateral treaty adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966, and in force from 3 January 1976.

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လမ္းညႊန္သစ္ အြန္လိုင္းတြင္ရရွိၿပီျဖစ္

ျမန္မာစီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာ(MCRB)ႏွင့္ Danish Institute for Human Rights (DIHR)တို႔က အြန္လိုင္းေပၚတြင္ရယူႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ “ ျမန္မာ

Business and Human Rights Resource Centre

The website of the Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) spotlights conduct of over 5600 companies.

Business Disability International (BDI)

BDI is a unique global business consortium galvanising the power of multinational organisations to build a more successful, productive, efficient and inclusive future for business and disabled people.

ေရရွည္တည္တံ့၍ အရည္အေသြးရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းခရီးစဥ္ကို  ျမန္မာစတင္ႏိုင္မည္လား

ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA on Tourism) ကို ယေန႔ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ယင္းတြင္ ျမန္မာ့ခရီးသြား က႑ အေပၚက်ေရာက္ ႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္

Construction Sector Transparency Initiative (CoST)

CoST is a country centred initiative that drives better value from infrastructure by increasing transparency and accountability in its delivery.

Dhaka Principles for Migration with Dignity

A set of principles for the responsible recruitment and employment of migrant workers.

Do No Harm: A Toolkit for the Tourism Industry

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆင့္ခံ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(သို႔) ကုန္ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္၍

DRC and MCRB Publish New Guide on CSR and Disability for Companies in Myanmar

The Deaf Resources Centre (DRC) and Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) have published a guide on Corporate Social Responsibility and Disability’ (CSR-D) in English and Myanmar languages.

Emerging Markets Private Equity Association (EMPEA) Guidelines

The Emerging Markets Private EquityAssociation (EMPEA) Guidelines identify elements of legal and tax regimes that experience from other markets has demonstrated will help attract robust international and local private equity and venture capital investment

Environmental Impact Assessment Procedures

The Myanmar Environmental Impact Assessment Procedures (MOECAF Notification 616 of 29 December 2015) are available in Burmese, with an unofficial English translation of the Procedures and Annex 1 in English.

Freedom of Association Guidelines

Guidelines on Freedom of Association (FoA) in English, Chinese and Myanmar, which aim to operationalise and contextualise what FoA means in Myanmar, based on international standards and the Myanmar legal framework.

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ ။ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လက္စြဲစာေစာင္

အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ေရာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ပါရရွိနုိင္သည့္ “အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္” သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကို အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Google လံုၿခံဳေရး စင္တာ

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ လမ္းၫႊန

Guiding Principles on Business and Human Rights (Burmese)

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights were proposed by UN Special Representative on business & human rights John Ruggie, and endorsed by the UN Human Rights Council in June 2011. This is a Burmese translation of the original document.

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector