သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာအႀကံေပးညိွႏွိဳင္းအဖြဲ႔(MSAG) - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား » သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာအႀကံေပးညိွႏွိဳင္းအဖြဲ႔(MSAG)

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာအႀကံေပးညိွႏွိဳင္းအဖြဲ႔(MSAG)

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာအႀကံေပးညိွႏွိဳင္းအဖြဲ႔(MSAG)

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ (SEZ) အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပးညွိႏႈိင္း အဖြဲ႕

ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ အႀကံေပးညိွႏႈိင္း အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က ဦးေဆာင္ကာ ၎၏ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ အဆင့္ ​(၁) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြ ျပန္လည္စုေဆာင္ေရး အစီအစဥ္တြင္ အႀကံျပဳႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လီမိတက္ (MJTD)၊ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႕ခြဲေရး ေကာ္မတီ (TSEZMC)၊ သီလဝါ လူမႈ႕ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အုပ္စု (TSDG) ႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ အစိုးရမပာုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

လုပ္ကုိင္သြားမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ တာဝန္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲ ခဲ့ၿပီး အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုပြဲ တစ္ခု ႏွင့္ တရားဝင္ ေလးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး အစည္းအေဝးပြဲကို မတ္လ ၂၀၁၆ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဖြဲ႕၏ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ႏွင့္ ယေန႕အထိ အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း ကို ျမန္မာဘာသာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ ရယူေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၆ ဇူလုိင္လတြင္ အဖြဲ႕၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ေမးျမန္းထားသည့္ အတုိင္ပင္ခံေဆာင္ရြက္သူက လြတ္လပ္သည့္ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ေစာင္ျပဳစုခဲ့သည္။

သံုးသပ္ခ်က္တြင္ MSAG တည္ေထာင္ျခင္း သည္ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ၿပီး စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ တုိးတက္လာေစရန္ အတြက္ MSAG ဖြဲ႕စည္းရန္လုိအပ္သည္ ဆုိသည္အခ်က္ကို အမ်ားစုေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား က သေဘာတူေထာက္ခံသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ သို႕ေသာ္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ အကန္႕အသတ္သို႕ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ MSAG တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ မပါဝင္ ျခင္း မွာ ေနာင္တရဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔ ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ သည္ အနာဂတ္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ မွ ပါဝင္သည္ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အစီရင္ခံစာ ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဤေနရာတြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

အုပ္စု အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံလူမႈ    အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း စသည္တုိ႕သည္ တုိးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) သည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ဇုန္ အတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ အျခားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ သင္ယူစရာ သင္ခန္းစာမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္သြားႏုိင္ရန္  အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္လက္၍ လုပ္ကိုင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ၏ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဇုန္ အတြင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံကာ စီးပြားလုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား တာဝန္ယူမႈရွိစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေၾကျငာစာတမ္း ၄၊၂၀၁၅ ကို လည္း ခ်ျပထားၿပီး ဤတြင္ ရယူ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

http://www.myanmarthilawa.gov.mm/sites/default/files/Responsible%20business.pdf

 


Related:

Thilawa goes to Geneva

Thilawa goes to Geneva

November 20, 2015

At the 4th UN Forum on Business and Human Rights, Vicky Bowman spoke at a panel discussion convened by the Global Business Initiative on Human Rights on ‘Multi-stakeholder engagement in Thilawa Special Economic Zone’.

 

MCRB Convenes Multi-Stakeholder Meeting on Thilawa Special Economic Zone

MCRB Convenes Multi-Stakeholder Meeting on Thilawa Special Economic Zone

Feb 20, 2015

Myanmar Centre for Responsible Business convened a meeting on 19 February at Chatrium Hotel Yangon to bring together a number of company, civil society, government and international NGO organisations and individuals who are involved in the Thilawa Special

MSAG has been formed to advise on the implementation of the Thilawa SEZ Phase 1 project.

Multistakeholder Advisory Group (MSAG)  Minutes

An informal multistakeholder meeting to prepare for the MSAG was held on 19 February 2015.


1st MSAG meeting (15 May 2015) minutes

English and Burmese.


2nd MSAG meeting (2 September 2015)

English and Burmese


3rd Multi-Stakeholder Advisory Group (15 December 2015)

English and Burmese


4th Multi-Stakeholder Advisory Group (March 2016)

English and Burmese

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector