ၿမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန၏ “မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကိုု တိုုင္းၾကားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္” - ရင္းျမစ္မ်ား
You are here Home » ရင္းျမစ္မ်ား » ၿမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန၏ “မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကိုု တိုုင္းၾကားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္”

ၿမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန၏ “မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကိုု တိုုင္းၾကားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္”

MCRB’s complaints and grievance mechanism is available in English and Burmese.
MCRB’s complaints and grievance mechanism is available in English and Burmese.

MCRB ဧ။္ “မေက်လည္မႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားကိုု တိုုင္းၾကားရန္ လုုပ္ငန္းစဥ္” သည္  ကမၻာ႔ကုုလသမၢဧ။္ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ားဆိုုင္ရာ အေျခခံ လမ္းညႊန္ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔ အညီ ေရးဆဲြထားပါသည္။ English (အဂၤလိပ္) ႏွင္႔ Myanmar (ျမန္မာ) ဘာသာ ႏွစ္မိ်ဳးလံုုးျဖင္႔ ရယူႏိုုင္ပါသည္။

MCRB ဧ။္လုုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုုခုုုေၾကာင္႔ သင္႔တိုု႔ဧ။္ အခြင္႔အေရး  တစ္စံုုတစ္ရာကိုု  ထိခိုုက္မႈရိွခဲ႔လွ်င္ (သိုု႔) ထိခိုုက္ႏိုုင္သည္ဟုု ယံုုၾကည္လွ်င္ သင္တိုု႔ဧ။္ နစ္နာမႈမ်ားကိုု တိုုင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္တိုု႔ဧ။္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မေက်လည္မႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားကိုု တိုုင္ၾကားရန္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု စတင္ရန္ အစီအစဥ္ရိွလွ်င္၊ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔သည္ , IPIECA’s Good Practice Survey on Operational Grievance Mechanisms, ကိုု အၾကံျပဳလိုုပါသည္။ ယင္းမွ ေကာက္ႏုုတ္ခ်က္မ်ားကိုုလဲ ျမန္မာဘာသာျဖင္႔ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ဧ။္ သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာစင္တာ တြင္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုုင္ပါသည္။

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector