၂၀၁၈ ပြင့္သစ္စ - Pwint Thit Sa (TiME) Report
You are here Home » Pwint Thit Sa (TiME) Report » ၂၀၁၈ ပြင့္သစ္စ

၂၀၁၈ ပြင့္သစ္စ

၂၀၁၈ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ သည္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာကုမၸဏီႀကီး ၁၈၂ ခုကို အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပး ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၈ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ သည္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာကုမၸဏီႀကီး ၁၈၂ ခုကို အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပး ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ ကို ျမန္မာအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း Yever ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္မတ္လ ၂၆ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။​

2018 Pwint Thit Sa Report (English)
Document PDF, 2671 downloads, မတ္ 26, 2018
2018 Pwint Thit Sa Report (Burmese)
Document PDF, 1053 downloads, ဇြန္ 14, 2018

၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာကို နည္းစနစ္ပိုင္းတြင္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ထား သည့္အျပင္ အေရအတြက္ကိုလညး္ တိုးျမွင့္ကာ ျမန္မာအေျခစိုက္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း Yever ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ထားပါသည္။

၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၊ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာကုမၸဏီႀကီး ၁၈၂ ခု၏ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား ေပၚမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားမႈကို အမွတ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ အမွတ္ေပးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ထက္ ႏွစ္ဆမ်ားျပားသလို အသံုးျပဳသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာလည္း ႏွစ္ဆ မ်ားျပားလာသည္။ ၄င္းအခ်က္က ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ အျမင့္မားဆံုးေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္လာေစပါသည္။

၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူအလြယ္တကူရယူႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားျခင္းကို အမွတ္ေပးျခင္း ဟူေသာ မူကို တူညီစြာ အေျခခံထားေသာ္လည္း အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းကမူ ယခင္သံုးႏွစ္က အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ကြာျခားကာ အာဆီယံ ေက္ာပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း ကို အေျခခံထားသည္။ ၄င္းသည္ မွတ္တမ္းကို မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိနီးရွားႏွင့္ စင္ကာပူတို႔တြင္လည္း က်င္းသံုးေနသည္။

၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာတြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ အားအေကာင္းဆံုး ထိပ္တန္း(၃)ခုမွာ FMI, CMHL ႏွင့္ SPAတို႔ျဖစ္သည္။ ယခင္ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထိပ္တန္း ၁၀ ေနရာ၌ ပံုမွန္ရွိေနေသာ  ကုမၸဏီတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈပိုင္းတြင္ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား ရွိသည္။  CMHL ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၆တြင္ နံပတ္(၈)ေနရာသာရွိရာမွ ဒုတိယေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။


၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ
မီနီ ပြင့္သစ္စ
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
မီနီ ပြင့္သစ္စ
2018 Pwint Thit Sa Report2018 Pwint Thit Sa Report
2018 Pwint Thit Sa Report2018 Pwint Thit Sa Report

Latest TiME News

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector