၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ - Pwint Thit Sa (TiME) Report
You are here Home » Pwint Thit Sa (TiME) Report » ၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ

၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ

၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း   ၂၄၈ ခု၏ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ထားပါသည္။  ၎ အခ်က္က ၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ   အစီရင္ခံစာကို   စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ အျမင့္ဆုံး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ
၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၄၈ ခု၏ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ထားပါသည္။ ၎ အခ်က္က ၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ အျမင့္ဆုံး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

ပၪၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ၃၀ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။

၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၄၈ ခု၏ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ထားပါသည္။ ၎ အခ်က္က ၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ အျမင့္ဆုံး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေစပါသည္။

2019 Pwint Thit Sa Report (English)
Document PDF, 6459 downloads, ဧၿပီ 30, 2019
၂၀၁၉ ပွင့်သစ်စ
Document PDF, 1305 downloads, စက္တင္ဘာ 04, 2019

၂၀၁၈တြင္ အကဲျဖတ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ထက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၆၆ခုပိုမ်ားခဲ့သည္။ အသုံးျပဳသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကလည္း ႏွစ္ဆပိုမ်ားခဲ့သည္။ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ငါးခု၊ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ၅၅ခု ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျဖစ္ေသာ ထင္ရွားၿပီး အခြန္အမ်ားဆုံး ထမ္းေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ ၁၆၀ ပါဝင္သည္။ထို႔အျပင္ ( (Irrawaddy Green Towers, KMD and Proven) ကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္အကဲျဖတ္ ခံယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္း ၂၈ခု လည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ပါဝင္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) တြင္ ကုမၸဏီ စာရင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္း လုပ္ ေဆာင္ပုံနည္းလမ္းသည္ ၂၀၁၈ ကနည္းလမ္းကိုပင္ ဆက္လက္အသုံးျပဳ ထားပါသည္။၎သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္စံမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ က်ယ္ျပန႔္စြာ အသုံးျပဳသည့္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စစ္တမ္း ကိုအေျချပဳထားသည္။၎ကို လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကလည္း အသုံးျပဳၿပီး ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္း၂၄ ခုကို အ့ကဲျဖတ္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ၎ကို ပြင့္သစ္စတြင္ အျပည့္အဝမသုံးစြဲဘဲ Integrated Reporting Framework ေပါင္းစည္းအစီရင္ခံမႈ တြင္သုံးသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အမွတ္ပိုေပးထားပါသည္။ ၎သည္ ထိပ္တန္း ေရာက္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုၿပီးတိုးျမႇင့္ေစၿပီး ၂၀၁၈တြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာအစိုးရ ေရရွည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) တြင္ ကုမၸဏီ ကို စစ္ေဆးသည့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း ၁၄၂ ခု ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေကာ္ပိုရိတ္ အေၾကာင္းအရာ၊ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ၊ ေရရွည္တည္တဲ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းစသည္ျဖင့္ အုပ္စု ၄ခုခြဲထားပါသည္။

ကုမၸဏီအေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းပိုမိုတင္းၾကပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈမ်ား မေလ်႕ာက်သည့္တိုင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၇ ရခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၉တြင္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့သည္။

ထို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ပိုင္ဆိုင္မႈစသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ပြင့္သစ္ ၂၀၁၉တြင္လည္း ကုမၸဏီမ်ား၊အစိုးရႏွင့္ အျခား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြ င္၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္က သုေတသနစတင္ေၾကာင္းကုမၸဏီမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္းျပျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ၂၀၁၉တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ၊ အကဲျဖတ္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ ေမးေလ့ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို MCRB ႏွင့္Yever ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၉ တြင္အသုံးျပဳမည့္ နည္းနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အကဲျဖတ္ခံရမည့္ (ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာရွိသည့္ ) ကုမၸဏီမ်ားထံ MCRB က စက္တင္ဘာလတြင္ စာမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ အမွတ္စာရင္းမူၾကမ္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေပးပို႔ခဲၿပီး မတ္လတြင္ ေနာက္ဆုံးထားကာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကိုျပဳျပင္တိုးတက္မႈရွိေစရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ ၄၀ ေက်ာ္က MCRB/Yeverထံဆက္သြယ္ကာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ဲခ့သည္။

MCRB ႏွင့္ Yeverသည္ လာမည့္၂၀၂၀ ပြင့္သစ္စကို တစ္ႏွစ္လုံးအခ်ိန္ယူလုပ္ကိုင္ၿပီး ၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ ထုတ္ျပန္ရည္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

ပြင့္သစ္စႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ား ရွိပါက ထံဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

2020 Pwint Thit Sa / Transparency in Myanmar Enterprises
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
2020 Pwint Thit Sa / Transparency in Myanmar Enterprises
၂၀၁၈ ပြင့္သစ္စ
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
၂၀၁၈ ပြင့္သစ္စ

Latest TiME News

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector