၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ ၊ ျမန္မာရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ - သတင္းမီဒီယာစင္တာ
You are here Home » သတင္းမီဒီယာစင္တာ » ၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ ၊ ျမန္မာရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ ၊ ျမန္မာရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၄၈ ခု၏ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ထားပါသည္။
၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၄၈ ခု၏ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ထားပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)သည္ ပၪၥမ အႀကိမ္ေျမာက္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစီရင္ခံစာကို ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း စီးပြားေရး အတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Yeverႏွင့္ပင္တြဲ ဖက္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ရာ Yeverက အစီရင္ခံစာအတြက္ အခေၾကးေငြ မယူဘဲ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

2019 Pwint Thit Sa Report (English)
Document PDF, 6336 downloads, ဧၿပီ 30, 2019

၂၀၁၉ ပွင့်သစ်စတွင် မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၂၄၈ ခု၏ ဝဘ်ဆိုဒ်များကို လေ့လာအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ ၎တြင္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ငါးခု၊ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ၅၅ခု ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ထင္ရွားေသာ ကုမၸဏီ ၁၆၀ ပါဝင္သည္။ အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္း ၂၈ခု လည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ပါဝင္သည္။ ၎ အခ်က္က ၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာကို  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ အျမင့္ဆုံး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေစပါသည္။ အစီရင္ခံစာသည္   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ ၂၀၁၈ ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္SDG (အထူးသျဖင့္ SDG16) ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ ႐ြယ္သည္။

၂၀၁၉ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းေဆာင္ပုံနည္းလမ္းသည္ ၂၀၁၈ ကနည္းလမ္းကိုပင္ ဆက္လက္အသုံးျပဳ ထားပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အမွတ္ေပးထားၿပီး ေကာ္ပိုရိတ္ အေၾကာင္းအရာ၊ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ၊ ေရရွည္တည္တဲ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ကို အာဆီယံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းတာ အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးထားသည္။ MCRB ႏွင့္ Yeverတို႔သည္ ၂၀၁၉အစီရင္ခံစာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ  စီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အမွတ္ပိုေပးထားပါသည္။ ၂၀၁၉ ပြင့္သစ္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၉ပြင့္သစ္စတြင္ ရမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ City Mart Holdings (CMHL)၊ First Myanmar Investment (FMI)Max Myanmar ႏွင့္ Shwe Taung တို႔ျဖစ္သည္။ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထိုကုမၸဏီမ်ားသာ ထိပ္တန္း (၁၀)တြင္ ရပ္တည္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသလို ၂၀၁၉ တြင္လည္း ၎တို႔၏ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ တိုးတက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရမွတ္ျမင့္မားသည့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွာ   United Amara Bank, Grand Guardian Insurance, Myanmar Thilawa SEZ Holdings, Dagon Group, Myan Shwe Pyi Tractors Ltd ႏွင့္  AYA Bank တို႔ျဖစ္သည္။

အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရမွတ္အမ်ားဆုံးမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္  ႏွင့္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓတ္အားေပး ေကာ္ပိုေရးရွင္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ခု တည္းသာ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ငါး ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ရရွိထားသည္။

အကဲျဖတ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္ဝဘ္ဆိုဒ္ပင္မရွိသည့္ လုပ္ငန္း မ်ား ကိုေတြ႕ရသည္။ (၂၄၈ခုအနက္ ၁၀၈ခု သို႔မဟုတ္ ၄၄ ရခိုင္ႏႈန္း) ။ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကိုမၸဏီငါးခုက ပ်မ္းမွ်အမွတ္ ၃၂ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ပိုင္ဆိုင္မႈစသည့္  ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ပြင့္သစ္ ၂၀၁၉တြင္လည္း ကုမၸဏီမ်ား၊အစိုးရႏွင့္ အျခား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

MCRB ႏွင့္ Yeverသည္ လာမည့္၂၀၂၀ ပြင့္သစ္စကို တစ္ႏွစ္လုံးအခ်ိန္ယူလုပ္ကိုင္ၿပီး ၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ ထုတ္ျပန္ရည္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။


In the Media:


2019 Pwint Thit Sa Report2019 Pwint Thit Sa Report
2019 Pwint Thit Sa Report2019 Pwint Thit Sa Report

Presentation from Launch Event:

Publication of the 2019 Pwint Thit Sa Report

Latest TiME News

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector