၂၀၁၆ ပြင့္သစ္စ - Pwint Thit Sa (TiME) Report
You are here Home » Pwint Thit Sa (TiME) Report » ၂၀၁၆ ပြင့္သစ္စ

၂၀၁၆ ပြင့္သစ္စ

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ ကို စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ ကို စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

၂၀၁၆ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအႀကီးဆံုးကုမၸဏီ ၁၀၀ ၏ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး ကုမၸဏီ၏တရားဝင္ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကို မူတည္ၿပီး အမွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳုစိတ္ခ်ရမႈ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္  ေမးခြန္း ၃၅ခု 35 questions ကိုအသံုးျပဳပါသည္။

2016 Pwint Thit Sa Report (English)
Document PDF, 3600 downloads, စက္တင္ဘာ 16, 2016
2016 Pwint Thit Sa Report (Myanmar)
Document PDF, 574 downloads, စက္တင္ဘာ 16, 2016

သုေတသနအၿပီးတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳနုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုတင္ ျပရန္ႏွင့္ မရွိေသးပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႕တြင္ မရွိေသးသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါ

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္  ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေနက် အစီရင္ခံစာ ႏွင့္အတူ  မီနီပြင့္သစ္စ ကို ထုတ္ျပန္ပါမည္။ ၄င္းအစီအစဥ္သစ္သည္  ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္တြင္ မပါဝင္သည့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ပါဝင္ေသာ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ကို အမွတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ဆက္လက္ဖတ္ရွဳလိုပါက - တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပခ်က္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္မီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား လုိအပ္ေနေသး - စက္တင္ဘာ ၁၆ရက္။  ၂၀၁၆။


မီနီ ပြင့္သစ္စ
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
မီနီ ပြင့္သစ္စ
၂၀၁၅ ပြင့္သစ္စ
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
၂၀၁၅ ပြင့္သစ္စ

Latest TiME News

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector