မီနီ ပြင့္သစ္စ - Pwint Thit Sa (TiME) Report
You are here Home » Pwint Thit Sa (TiME) Report » မီနီ ပြင့္သစ္စ

မီနီ ပြင့္သစ္စ

မီနီပြင့္သစ္စသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဦးတည္ထားၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္  မပါဝင္ေသးေသာ ဆႏၵအလ်ာက္ အကဲျဖတ္မႈ ခံယူလိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္   ျဖစ္သည္။
မီနီပြင့္သစ္စသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဦးတည္ထားၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ မပါဝင္ေသးေသာ ဆႏၵအလ်ာက္ အကဲျဖတ္မႈ ခံယူလိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

မီနီပြင့္သစ္စသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဦးတည္ထားၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္  မပါဝင္ေသးေသာ ဆႏၵအလ်ာက္ အကဲျဖတ္မႈ ခံယူလိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္   ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီဝဘ္ဆိုဒ္ရွိထားၿပီး “မီနီပြင့္သစ္စ” တြင္ပါဝင္လိုပါက-  ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာမွ စံႏႈန္း ၇၄ ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေမးခြန္း ၅၉ခု ကို ေလ့လာပါ။

၄င္းတို႕သည္ ေကာ္ပိုရိတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႕ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း တို႔ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။

၄င္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သည္ သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ရွိႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္ပါက ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ တင္ထားရပါမည္။ 

အမွတ္ေပးမႈကို ခံယူရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂိၢဳလ္၊လိပ္စာ အတိအက်ႏွင့္ ဝဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ  တို႕ကို ကို ေပးပို႔ပါ။

MCRB က သင့္လုပ္ငန္းကို အမွတ္ေပးၿပီး အမွတ္စာရင္း မူၾကမ္းကို ျပန္လည္ေပးပို႔ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ မည္။

ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို ေၾကျငာေပးပါမည္။  ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ခ်ျပလုိပါက မီနီပြင့္သစ္စစီမံခ်က္ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေဖာ္ျပမႈကို ကုမၸဏီ၏သေဘာတူညီမႈ ျဖင့္သာ  ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။


Latest TiME News

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector