၂၀၁၅ ပြင့္သစ္စ - Pwint Thit Sa (TiME) Report
You are here Home » Pwint Thit Sa (TiME) Report » ၂၀၁၅ ပြင့္သစ္စ

၂၀၁၅ ပြင့္သစ္စ

အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီႀကီး၁၀၀ ၏ ဝက္ဆိုဒ္ မ်ားကို ႏွိဳင္းယွဥ္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ  တိုးျမွင့္ေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီႀကီး၁၀၀ ၏ ဝက္ဆိုဒ္ မ်ားကို ႏွိဳင္းယွဥ္ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးျမွင့္ေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၅ ဇူလိုင္၂၀တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအမ်ားဆံုးရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ေပးႏိုင္သည့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ပိုမိုထုတ္ျပန္ ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

2015 Pwint Thit Sa Report (English and Burmese)
Document PDF, 2249 downloads, ဇူလိုင္ 20, 2015

၂၀၁၅ အစီရင္ခံစာအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆံုး ကုမၸဏီမွာ Serge Pun and Associates (SPA) ( ၂၀၁၄တြင္ အဆင့္၉) ျဖစ္ၿပီး အမွတ္မတိမ္းမယိမ္း ျဖင့္ ဒုတိယလိုက္သည့္ ကုမၸဏီမွာ မက္စ္ ( ၂၀၁၄တြင္ အဆင့္ ၃) ျဖစ္သည္။ အဆင့္သံုးမွာ (၂၀၁၄တြင့္ အဆင့္ ၁) ျဖစ္သည့္ ကေမၻာဇ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ထိပ္တန္းအဆင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက အမ်ားျပည္သူသို႕ ထုတ္ျပလာ သည့္အခ်က္မ်ားမွာ အခြန္အပါအဝင္ ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုေလ့လာဆန္း စစ္ျခင္းမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစကာမူ ကုမၸဏီ ၁၀၀တြင္ ၃၉ ခုမွာ ဝက္ဆိုဒ္မ်ား မရွိသျဖင့္ အမွတ္မရရွိခဲ့ေပ။ အျခား ကုမၸဏီ ၄၀ခန္႔ကလည္း အုပ္စု သုိ႔ လက္ခြဲ ကုမၸဏီတြင္ ဝက္ဆိုဒ္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈ ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမႈတို႔ အနည္းငယ္ရွိ သည္ကရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ကလညး္ မရွိၾကေပ။

၂၀၁၅ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာထက္ပိုမိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကိုသာမက ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊အစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ ကုမၸဏီအက္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးအတြက္) အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ MCRBက ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ တိက်သည့္ နစ္နာမႈမ်ားကိုကုစားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစညး္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုထံမွ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ေတာင္းခံခဲ့သည္။ 


၂၀၁၆ ပြင့္သစ္စ
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
၂၀၁၆ ပြင့္သစ္စ
၂၀၁၄ ပြင့္သစ္စ
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
၂၀၁၄ ပြင့္သစ္စ

Latest TiME News

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector