၂၀၁၄ ပြင့္သစ္စ - Pwint Thit Sa (TiME) Report
You are here Home » Pwint Thit Sa (TiME) Report » ၂၀၁၄ ပြင့္သစ္စ

၂၀၁၄ ပြင့္သစ္စ

အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီႀကီး ၆၀ ၏ ဝက္ဆိုဒ္ မ်ားကို ႏွိဳင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ  တိုးျမွင့္ေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆံုး ကုမၸဏီႀကီး ၆၀ ၏ ဝက္ဆိုဒ္ မ်ားကို ႏွိဳင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးျမွင့္ေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနသည္ ပထမဆံုး ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္၂၂ တြင္ ပထမဆံုး ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၄င္းအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ဝက္ဆိုဒ္မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမူအက်င့္ မ်ားကို ၾကည့္ရွဳျခင္းျဖစ္ၿပီး Transparency International မွနည္းပညာ ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ၄င္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

2014 Pwint Thit Sa Report (English and Burmese)
Document PDF, 2074 downloads, ဇူလိုင္ 22, 2014

၂၀၁၄ အစီရင္ခံစာအရ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇ၊ ပါရမီႏွင့္ မက္စ္ျမန္မာ တို႔က ၄င္းတို႕၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အလ့အက်င့္ မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေအာင္ သိသာထင္ရွားစြာ ျပသျခင္းျဖစ္ သည္။ မည္သို႕ဆိုေစကာမူ  ကုမၸဏီ၆၀အနက္ ၂၅ ခုမွာ ဝက္ဆိုဒ္လံုးဝမရွိ ၾကသျဖင့္ လံုးဝပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသလို အမွတ္လည္းလံုးဝမရွိၾကေပ။ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကသာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းသာေဖာ္ျပ ထားၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး၊လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အမွတ္အနည္းငယ္သာရရွိခဲ့သည္။ ဌာနက ၄င္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူဝါဒ မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပံုမ်ားကို ကူညီေပးခဲ့သည္။


၂၀၁၅ ပြင့္သစ္စ
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
၂၀၁၅ ပြင့္သစ္စ
2014 Pwint Thit Sa Report2014 Pwint Thit Sa Report
2014 Pwint Thit Sa Report2014 Pwint Thit Sa Report

Latest TiME News

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector