မန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနက ဆီအုန္း က႑အတြက္ တနသၤာရီေဒသတြင္ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈကို အေသးစား ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ - ကဏ္ဍများ
You are here Home » ကဏ္ဍများ » မန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနက ဆီအုန္း က႑အတြက္ တနသၤာရီေဒသတြင္ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈကို အေသးစား ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္

မန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနက ဆီအုန္း က႑အတြက္ တနသၤာရီေဒသတြင္ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈကို အေသးစား ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္

MCRB has commenced work on an assessment of actual and potential environmental, social and human rights impacts of the oil palm sector in Myanmar.
MCRB has commenced work on an assessment of actual and potential environmental, social and human rights impacts of the oil palm sector in Myanmar.

ဆီအုန္းက႑ေၾကာင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္ရွျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအေပၚ Fauna & Flora International’s (FFI)အဖြဲ႔၏ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ဆီအုန္း စိုက္ခြင့္ရေနရာမ်ားကို One Map Myanmar (OMM)အဖြဲ႔ ကေျမပံုျပဳစုထားျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝႏွင့္ လု႔အခြင့္အရးတို႔အေပၚ အမွန္တကယ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိမႈတို႔ကို MCRB က ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိပါသည္။ တနသၤာရီတိုင္းရွိ ဆီအုန္းက႑အတြက္ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ထိုက႑အေပၚ ပိုမိုနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ထိုက႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္ အေလ့အက်င့္မ်ား က်င့္သံုးေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသည္ ဆီအုန္းက႑အတြက္ အမွန္တကယ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိ မႈ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းေသာ အက်ိုးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးပြားေစၿပီး ဆိုးေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ဆီအုန္းက႑ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ သုေတသနမ်ားႏွင့္ က႑မ်ိဳးစံုမွ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အေၾကာင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ျပဳမူနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ဆီးအုန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ စားအုန္းဆီ ကိုသံုးစြဲသူမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ား အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆီအုန္းက႑ကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ထံမွ စကားသံမ်ားကို MCRB ကၾကားလိုပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ထံ ဆက္သြယ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။


MCRBႏွင့္ မိဘအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ the Institute of Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ the Danish Institute for Human Rights (DIHR)တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာက႑မ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အေလ့အက်င္ေကာင္းမ်ား က်င့္သံုးနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းသည္ က႑၏ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေစၿပီး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေလ့လာသည့္ ဆန္းစစ္မႈ ျဖစ္သည္။

ဌာနသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑(၂၀၁၄)၊ ခရီးသြားက႑ (၂၀၁၅)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာက႑(၂၀၁၅)၊တို႕ကို က႑အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ထုတ္ေဝထားၿပီး ၂၀၁၇ဇူလိုင္တြင္ သတၳဳတြင္းက႑အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဝရန္ ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ 


© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector