ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္သိမ္းေရးႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအားစီမံခန႔္ခြဲျခင္းျဖင့္ ေျမာက္ဦးေဒသအတြက္ပိုမိုလွပေသာအနာဂတ္ျဖစ္ဖို႔ စတင္ျပင္ဆင္ - သတင္းမီဒီယာစင္တာ
You are here Home » သတင္းမီဒီယာစင္တာ » ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္သိမ္းေရးႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအားစီမံခန႔္ခြဲျခင္းျဖင့္ ေျမာက္ဦးေဒသအတြက္ပိုမိုလွပေသာအနာဂတ္ျဖစ္ဖို႔ စတင္ျပင္ဆင္

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္သိမ္းေရးႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအားစီမံခန႔္ခြဲျခင္းျဖင့္ ေျမာက္ဦးေဒသအတြက္ပိုမိုလွပေသာအနာဂတ္ျဖစ္ဖို႔ စတင္ျပင္ဆင္

ယခုႏွစ္ရက္တာက်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျမာက္ဦးေဒသယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းမွသည္ ေဒသဆိုင္ရာစီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ယခုႏွစ္ရက္တာက်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျမာက္ဦးေဒသယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းမွသည္ ေဒသဆိုင္ရာစီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာနႏွင့္ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕တို႔မွပူးေပါင္း၍ ေျမာက္ဦးေဒသအတြက္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအစီအစဥ္ စတင္ေရးဆြဲေရးအတြက္သုံးပြင့္ဆိုင္အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ ဇူလိုင္လ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္ တို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ေဆြး ေႏြးပြဲကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးေဒသမွ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါအဝင္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္အျခားပညာေရးဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားစေသာက႑အစုံမွဦးေရစုစုေပါင္း၄၅ဦးခန႔္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေျမာက္ဦးေဒသယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ ထိန္းသိမ္း ျခင္းျဖင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ေဒသအတြက္လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာေကာင္းမြန္ၿပီးေရရွည္ဖြံ႕တိုးတက္ေစမည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန႔္ခြဲမည့္အစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္၏ အစီအရင္ခံစာတြင္အႀကံျပဳထားေသာျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနႏွင့္ေျမာက္ဦးေဒသသည္ႏိုင္ငံတကာစာမ်က္နာတြင္ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳလာပါကခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္လာႏိုင္ၿပီး ေဒသ၏စီးပြားေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္အတြက္၊ မၾကာမွီက ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံ ရေသာပုဂံကဲ့သို႔ေျမာက္ဦးေဒသကိုလည္းကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရႏိုင္ရန္အတြက္ယူနက္စကိုကဲ့သို႔ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဆိုသည့္အႀကံျပဳခ်က္ကိုအေျခခံေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယင္းကဲ့သို႔ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမူအေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳလိုပါကေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံေရးအစီအစဥ္မ်ားထားရွိရမည္ျဖစ္ေပသည္။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ေျမာက္ဦးေဒသကိုကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အစီအစဥ္စာတမ္းမူၾကမ္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တြင္ေနာက္ဆုံးထားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယခင္ကထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူအားလုံးက လက္ရွိေျမာက္ဦးေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံမႈဆိုင္ရာျပသနာမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ေျမာက္ဦးေဒသအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန႔္ခြဲျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာအေျခအေနအျဖစ္ မရွိသည္ကို နားလည္ထားၾကပါသည္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျမာက္ဦးေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ လုံၿခဳံမႈအေျခအေနမ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္  ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းကို တိုင္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေရာက္သျဖင့္ လက္ရွိေျမာက္ဦးေဒသခရီးသြာလုပ္ငန္းသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိသည္ကို ေသခ်ာစြာနားလည္ထားၾကပါသည္။

အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ေသာယူနက္စကိုအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ မစ္မင္းဂ်ဳန္ကင္၊ ေျမာက္ဦးေဒသယဥ္ေက်းမႈဌာနဌာေနကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္းထိုက္၊ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနဒုဦးစီးမႈးဦးမိုးေအာင္တို႔မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုက်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေျမာက္ဦးေဒသကို ေစ်းကြက္ျမင့္တင္ေရးအတြက္မဟုတ္ပဲ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေတြ႕ႀကဳံေနရေသာအခက္အခဲမ်ားအလြန္၊ ေျမာက္ဦးေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးမွ အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူအျပဳဌာနမွ ဒါ႐ိုက္တာဗစ္ကီဘိုမန္တင္ျပေဆြးေႏြးမႈတြင္ယေန႔လက္ရွိေျမာက္ဦးေဒသခရီးသြားလာမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာသံ႐ုံးမ်ားမွအႀကဳံျပဳသတိေပးစာထုတ္ျပန္ထားေသာ ေျမာက္ဦးေဒသသြားလာမႈကိုလုံးဝမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္သြားလာမည္ဆိုပါကအမွန္တကယ္မျဖစ္မေနသြားလာရန္ လိုအပ္မွသာ သြားသင့္ေၾကာင္းစေသာ ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာအႀကဳံျပဳခ်က္မ်ားႏွင္လုံၿခဳံမႈကို အဓိကတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သူမမွထပ္မံတင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအာမခံမ်ားသည္အသက္ဝင္မႈမရွိသျဖင့္ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ခရီးသြားလွည့္လည္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဤေဒသကို သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း ဥပမာေပးေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္၎ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ရွိေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္အျခား၈ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအပါအဝင္ ယင္းေဒသဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ယင္းပဋိပကၡမ်ားမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေစသလို ဤခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္လည္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ဗစ္ကီဘိုမန္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ the Business Innovation Facility မွ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေဝ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရာတြင္ အသုံးျပဳထားၿပီး အဂၤလိပ္၊ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝထားေသာ ခရီးသြားက႑ဆိုင္ရာ Do No Harm ပဋိပကၡျဖစ္နိဳင္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ကိုကိုးကား၍ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ခရီးသည္မ်ားတည္းခိုႏိုင္သည့္ တည္းခိုရိပ္သာ လိုအပ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ေသာတည္းခိုရိပ္သာလိုင္စင္ရယူျခင္းအမိန႔္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ားတည္းခိုႏိုင္ေသာ တည္းခိုရိပ္သာသည္အနည္းဆုံး၁၀ ခန္းရွိရမည္ ဆိုေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္ မည္သို႔ မည္ပုံပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။သူမအေနႏွင့္ကိုးကားေဆြးေႏြးရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္( ၈)ခ်က္ ျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္႐ိုးရာလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အဟန႔္အတားျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္၊တည္းခိုရိပ္သာလိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာထဲမွ၁၀ခန္းရွိမွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုဖယ္ရွားကာအမ်ားကိုအက်ိဳးျဖစ္ေစေသာမိသားစုပိုင္႐ိုးရာလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာအေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ထိုဥပေဒဆိုင္ရာအကန႔္အသတ္မ်ားကို၂၀၁၈ခုႏွစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒမွတစ္ဆင့္ ျပဌာန္းခ်က္အၾကမ္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ္လည္းဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

မစ္ဗစ္ကီဘိုမန္အေနႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အေျခခံခြဲျခား၍တည္ေဆာက္ေသာ ေျမာက္ဦးေဒသတြင္ ဟိုတယ္ဇုန္တည္ေဆာက္မည့္ အယူအဆမ်ားကို ျပင္းထန္စြာကန႔္ကြက္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္ႏွင့္ တံတားဦးဟိုတယ္ဇုန္မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆို႐ြားစြာထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအေနႏွင့္ လြဲမွားစြာေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဥပမာအေနႏွင့္ အန္ေကာဝတ္တြင္တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဟိုတယ္ဇုန္သည္ ခရီးသည္ ၂.၆ သန္းကို တည္ခိုႏိုင္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဟိုတယ္ဇုန္ရွိ တည္ေဆာက္မႈမ်ားသည္ ေဒသႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ပင္ကိုယ္သဘာဝအလွေတြ႕ရွိရျခင္းမရွိသည္ကို ႏိုင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ရက္တာက်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျမာက္ဦးေဒသယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းမွသည္ ေဒသဆိုင္ရာစီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဥပေဒမူေဘာင္မ်ားဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ထို႔အျပင္အျခားလိုအပ္ေသာအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ရွိေရးအတြက္လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ်ားလိုအပ္ကာ၊ကနဦးအေနႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းရာဝန္းက်င္အျပင္ဘက္တြင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေသာ ေလယဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္မည့္လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားလိုအပ္သလို၊ထိုေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ေဒသခံျပည္သူလူထုကိုပူးေပါင္းပါဝင္ရမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစျခင္းသည္လည္းအေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွပါဝင္ေၾကာင္းစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာနအေနႏွင့္လည္းမၾကာမွီက၎၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာဇြန္၂၀၁၈ကေလာၿမိဳ႕ႏွင့္၂၀၁၉ခုႏွစ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕လူထုႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ရလာဒ္မ်ားကို မွ်ေဝ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ယခုက်င္းပခဲ့ေသာေဆြးေႏြးပြဲသည္ရန္ကုန္အေျခစိုက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အခ်ဳပ္(MTF)၊ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(UMTA)၊ ႏွင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕(MTM)၊စေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ာမွခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ဦးေဒသ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕(ILO)မွထုတ္ေဝခဲ့ေသာခရီးသြားက႑ဆိုင္ရာတန္ဖိုးဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ဆန္းစစ္မႈကိုလည္းအသုံးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာသေရေခတၱရာေဒသကိုတာဝန္ယူစီမံခန႔္ခြဲသူ တာဝန္ရွိသူအေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံး ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တစ္ခုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေနာက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန႔္ခြဲရာ၌ရရွိေသာအေတြ႕အႀကံမ်ားကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ယူနက္စကိုျမန္မာ႐ုံးမွ စီစဥ္၍ ေျမာက္ဦးေဒသခံ ၁၆ ဦးသည္ကေလာေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားကိုေလ့လာရန္ႏွင့္ကေလာခရီးစဥ္ေဒသစီမံထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (KTO)ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေလ့လာရန္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ေျမာက္ဦးေဒသေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံယွဥ္တြဲေနထိုင္၍ မတူကြဲျပားျခင္းအလွတရား၊ ခရီးစဥ္ေဒသစီမံထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးစဥ္ေဒသျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား အတြက္ ကေလာေဒသကိုသြားေရာက္ေလ့လာရန္ ေ႐ြးခ်ယ္သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ယင္းအျပင္အင္းေလးယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေစာင့္ရွာက္ေရးေဖာင္ေဒရွင္း၏အကူအညီျဖင့္ေျမာက္ဦးေဒသမွေဒသခံျပည္သူမ်ားည္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရင္းမည္သို႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုေစာင့္ေရွာက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည္စသည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာဥပမာမ်ားကိုအေျချပဳ၍ ရရွိလာေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အသုံးခ်ကာယခုႏွစ္ရက္တာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျမာက္ဦးခရီးစဥ္ေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈအနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလုံးေမးလိုေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ခရီးစဥ္ေဒသဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန႔္ျခင္းအစီအစဥ္အတြက္သာမဟုတ္ပဲ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအစုံပါဝင္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္စည္းကမ္းမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ၾကပ္မတ္ႏိုင္မည့္ေဒသတစ္ခုလုံးစီမံခန႔္ခြဲေရးအတြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တစ္ခုဖြဲ႕စည္းသင့္မည္လား ဆိုတာပင္ျဖစ္ေလသည္။ ၎ကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကို အန္ေကာ္ဝတ္တြင္ Apsara အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေသာသာဓကရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အျခားကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာလြန္ဘရာပြန္ႏွင့္ေဂ်ာ့္ေတာင္း(ပီနန္)ႏွင့္ဟြိင္အန္းကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားမွအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုရယူ၍ထပ္မံေဆြးေႏြးရေပဦးမည္။ယင္းကဲ့သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေနာင္က်င္းပမည့္ဘက္စုံပါဝင္ေသာသုံးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာရေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။


Latest Tourism News

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector