ေရရွည္တည္တံ့၍ အရည္အေသြးရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းခရီးစဥ္ကို ျမန္မာစတင္ႏိုင္မည္လား - ရင္းျမစ္မ်ား
You are here Home » ရင္းျမစ္မ်ား » ေရရွည္တည္တံ့၍ အရည္အေသြးရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းခရီးစဥ္ကို ျမန္မာစတင္ႏိုင္မည္လား

ေရရွည္တည္တံ့၍ အရည္အေသြးရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းခရီးစဥ္ကို ျမန္မာစတင္ႏိုင္မည္လား

The Myanmar Tourism SWIA puts detailed information on potential impacts of the sector into the public domain for uptake and use by a wide range of audiences.
The Myanmar Tourism SWIA puts detailed information on potential impacts of the sector into the public domain for uptake and use by a wide range of audiences.
Executive Summary and Recommendations
Document PDF, 4081 downloads, ေဖေဖာ္ဝါရီ 20, 2015
Executive Summary and Recommendations (Burmese)
Document PDF, 3397 downloads, ေဖေဖာ္ဝါရီ 23, 2015
Myanmar Tourism Sector-Wide Impact Assessement (complete)
Document PDF, 7688 downloads, ေဖေဖာ္ဝါရီ 21, 2015

ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA on Tourism) ကို ယေန႔ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ယင္းတြင္ ျမန္မာ့ခရီးသြား က႑ အေပၚက်ေရာက္ ႏိုင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳရမည္တို႕ကို မီးေမာင္းထိုးျပထား ပါသည္။ MCRB၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ေသာ (SWIA) သည္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑၏ သက္ ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA on Oil and Gas) ေနာက္တြင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထား ပါသည္။ ပုဂံ၊အင္းေလး ႏွင့္က်ိဳက္ထီးရိုးကဲ့သို႕ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရေနရာအခ်ဳိ႕သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ လူမႈဘ၀မ်ားအေပၚဖိအားမ်ား က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရာ ထိုေနရာမ်ား၏ ေရရွည္တည္ၿမဲမႈကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို တိုးပြား ေစၿပီး၊ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလ်ာ့ပါးေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ား ႏွင့္ အျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းက အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားေပးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းကို တြန္းအားေပးရန္အတြက္ အစိုးရကမူ၀ါဒအခ်ိဳ႕ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မရွိျခင္းက ၄င္းမူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မျပည့္စံုမႈကို ျဖစ္ ေစသည္။ အစီရင္ခံစာထုတ္ေ၀ရာတြင္ MCRB၏ ဒါရိုက္တာ ဗစ္ကီဘိုးမင္းက “ လတ္တေလာမွာ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ေရး လို အေျခခံအေဆာက္အဦပိုင္းကိုပဲ ဦးစားေပးအားထုတ္ေနၾကတယ္။ ျမန္မာက အဲဒီအမည္ခံ ဟိုတယ္ဇုန္ေတြ ခပ္ျမန္ျမန္ တည္ေဆာက္ေနတာေတြကို ထိန္းဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီေနရာေတြက ဟိုတယ္ေတြေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ေျမသိမ္းထားတာေတြရွိတယ္။ တခါတရံမွာ သဘ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအေပၚ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ကြင္းဆင္း သုေတ သနေတြမွာ ထပ္ခါထပ္ခါေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ “ေတြ႕ရွိရေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေနသည္” ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလိုအပ္ေနသလဲဆိုေတာ့ အစိုးရရဲ႕ “ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း မဟာစီမံကိန္း” မွာ ေဖာ္ျပထား တဲ့ “ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ရာေနရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဇုန္အလိုက္ စီမံကိန္းမူေဘာင္ ေရးဆြဲေရး နည္းလမ္း” ပါ။ အဲဒါက ဟို္တယ္ဇုန္တည္ေထာင္တာနဲ႕ မတူပါဘူး။ ”ဟုေျပာသည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အရ ေဒသခံမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လံုေလာက္ေသာ ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းမႈမ်ား မရရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ “ ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းျခင္း၊ အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ပူေပါင္းပါ၀င္ျခင္းေတြက ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အေစာပိုင္းကတည္းက ရွိသင့္ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ လူနည္းစုေဒသေတြနဲ႔ ပ႗ိပကၡလြန္ေနရာေတြမွာ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း နဲ႕ ေဒသခံေတြကလည္း ခရီးသည္ေတြအတြက္ ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာနဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မႈအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ခ်င္လဲဆိုတာကို နားလည္မႈရွိေအာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက အခ်ိန္ယူ ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ဒိန္းမတ္ အေျခစိုက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR)မွ အယ္လန္ေဂ်ာ္ဂ်န္စန္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ထင္ရွားေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးတို႕ကို ထင္ရွားေအာင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႕အတူ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္းအေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႕မွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရယူျခင္းတို႕ကိုလညး္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ ‘မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း’နဲ႕ အခ်ိဳ႕ေသာ ‘ေစတနာ့၀န္ထမ္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား”၏ သက္ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြရွိႏိုင္ၾကပါတယ္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ အျခား အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ဤအစီရင္ခံစာက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက က်င့္သံုးသည့္အေလ့က်င့္ေကာင္းမ်ားကိုလညး္ အေလးဂရုုျပဳ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဗစ္ကီဘိုးမင္းက“ ၂၅ႏွစ္ေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္ပတ္သြားလာၿပီးကၽြန္မသိလာရတဲ့အသိက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဂဟေဗဒနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြမွာ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္လို႔ရတာေရာ မရတာေရာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဒီၾကြယ္၀တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ဖို႕အတြက္ထိပ္တန္းဦးစားေပးထားတယ္လို႕ ျမန္္မာလူမ်ိဳးေတြက ကၽြန္မတို႕ကို ေျပာပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေတြရွိတာ ႏိုင္ငံအတြက္ ကံေကာင္းပါတယ္။ ခရီးသြားေတြ အမ်ားႀကီးလာတဲ့ ဘာလီတို႕ ထိုင္းတို႕နဲ႕ ယွဥ္ႏိုင္ဖို႕ၾကိဳးစားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ အႏၱရာယ္ရွိတာကခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာ ေတြကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အျခား တစ္ဘက္မွာ ျမန္မာက သူ႕ရဲ႕ကြဲျပားတဲ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ေဂဟစနစ္ကိုကာကြယ္ၿပီး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေရြးခ်ယ္မႈေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႕ကေတာ့ ေဒသတြင္းမွာ ေရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေတြမွာပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ” ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအေၾကာင္း (Sector-Wide Impact Assessment on Tourism) ၁။ SWIA ၏ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ SWIA အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံ (ေလာေလာဆယ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ရရွိေသးသည္) ကုိ https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/swia/ ၾကည့္ရႈႏုိင္ ပါသည္။ ၂။ SWIA သည္ တစ္ဆင့္ရရွိေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား အေျခခံ၍ (Desk-based) သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းေနရာ ၆ ခု တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ (Field-based) သုေတသနျပဳျခင္း စသည့္သုေတသနမ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ထားသည္။ SWIA လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ တည္ရွိေနသည့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီးပြားေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးျမွင့္လုပ္ငန္းစဥ္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ သက္ေရာက္မႈ အားဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲရမည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားလညး္ပါ၀င္သည္။ ၃။ SWIA လုပ္ေဆာင္စဥ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္၌ ရိွၿပီးျဖစ္ေသာ စနစ္ တက်ေဆာင္ရြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ (Methodology)တို႔ကို အသုံးျပဳခဲ့သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္မွလည္း ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခ့ဲ ပါသည္။ ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ စနစ္ တက်ေဆာင္ရြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ (Methodology)တို႔ကို MCRB ၏ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕အစည္း Danish Institute for Human Rights (DIHR)ႏွင့္ Institute for Human Rights and Business (IHRB) ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္

ေငြ႕လုပ္ငန္း က႑၏ သက္ ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ က႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၄။ SWIA လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမွန္တကယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္ သက္ေရာက္ မႈမ်ားကို အဆင့္ (၃) ဆင့္ခြဲ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းက႑၏သက္ေရာက္မႈအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလုံး၏ သက္ေရာက္မႈ အေပါင္းအစုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑၏ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား လည္းပါ၀င္မည္၊ (အပိုင္း-၃)။ ထို႕အတူ ခရီးသြားက႑၏ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေနရာမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ လညး္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ (အပိုင္း ၃-၁)။ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈ အဆင့္ ႏွင့္စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈအဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နယ္ပယ္ ၈ ခုကို ဆန္းစစ္မည္။ ၎တို႔မွာ- စီမံကိန္းတြင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ား၊ အဆိုးအေကာင္းကို ခံစားၾကရမည့္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နစ္နာခ်က္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ေျမယာ၊ လုပ္အား၊ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ လူအုပ္စုမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ တို႔ျဖစ္သည္။ (အပုိင္း ၄)။ ၅။ SWIA သည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔ဲ အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း(International Finance Corporation – IFC)၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (Organization for Economic Corporation and Development – OECD) ႏွင့္ ခရီးသြားက႑အတြက္ တိက်ေသာစံႏႈန္းတုိ႔ မွွထုတ္ႏုတ္ထားသည့္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကို အထူးျပဳေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာသည္ ၄င္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မည္သို႕ မူ၀ါဒေရးဆြဲရမည္ အသံုးခ်ရမည္တို႕ကို အႀကံျပဳထားသည္။ ၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွ အဓိကပါ၀င္သူ အသီးသီး အတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ေအာက္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဖာ္ျပထားသည္။ယင္းတို႕အား မည္သို႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္းဆိုသည့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအျပည့္အစံုသည္ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုတြင္ ပါရွိသည္။ (အပိုင္း ၇) အစီရင္ခံစာေရးသားၾကသူမ်ားအေၾကာင္း ၁။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကို ယူေက အေျခစိုက္ Institute for Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ အေျခစိုက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) တို႔၏ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ဖြ႔ဲစည္းကာ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ျပည္ပအစိုးရအလွဴရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖ႔ြဲအစည္းမ်ားအၾကား အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္စကား၀ိုင္းမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္း (platform)တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ လူမႈေရးတာ၀န္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

 


Subscribe to our mailing list

* indicates required
© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector