စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိသည့္ မတူကြဲျပားမႈရွိေသာ၊ ေလးစားမႈရွိေသာ အားလံုးအက်ံဳးဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို မည္ကဲ့သုိ႕ တည္ေဆာက္မလဲ။ - သတင္းမီဒီယာစင္တာ
You are here Home » သတင္းမီဒီယာစင္တာ » စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိသည့္ မတူကြဲျပားမႈရွိေသာ၊ ေလးစားမႈရွိေသာ အားလံုးအက်ံဳးဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို မည္ကဲ့သုိ႕ တည္ေဆာက္မလဲ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိသည့္ မတူကြဲျပားမႈရွိေသာ၊ ေလးစားမႈရွိေသာ အားလံုးအက်ံဳးဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို မည္ကဲ့သုိ႕ တည္ေဆာက္မလဲ။

အဆိုပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား အဆုံးသတ္ရန္ အစိုးရ တစ္ခုတည္း လုပ္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ပါ ဆုိသည့္အေပၚ အေျခခံသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား အဆုံးသတ္ရန္ အစိုးရ တစ္ခုတည္း လုပ္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ပါ ဆုိသည့္အေပၚ အေျခခံသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။

MCRB သည္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအား ေလးစားမႈရွိေသာ အားလုံးအက်ံဳးဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္လာေစရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လက္ေတြ႕က်ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး စားသံုးသူ ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ နိုင္ထက္ျပဳမူ ကင္းရွင္းျခင္းႏွင့့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ တစ္ရက္တာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါပြဲကို အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အၾကံေပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား စုစုေပါင္း ၁၁၂ ေယာက္ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ  ေဆြးေႏြးပြဲ ၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ပြဲ ျဖစ္ၿပီး ChevronNestleDaNa FacilityIFC တို႕နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ အစုိးရတစ္ခုတည္းျဖင့္  လုပ္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ပါ ဆိုသည့္အေပၚ အေျခခံသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား၊ ေလးစားမႈရွိေသာအေလ့အထမ်ား ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ  ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းႏွင့္အညီ ပို၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ အားလုံးအက်ံဳးဝင္ေသာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး နားလည္လက္ခံမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။

ဦးစြာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို တန္းတူညီမွ်ရွိရန္ႏွင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မရွိရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မည္သို႕ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲေပးၾကေစရာ၊ အမ်ားစုမွာ ထိုကဲ့သို႕လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္ရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဓိက အတားအဆီး ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားသည္ အသိအျမင္ႏွင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတ မရွိျခင္း၊ ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စိတ္ေန သေဘာထား၊ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ား၏ စိတ္ေန သေဘာထားတုိ႔ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အခ်က္မ်ားသည္  ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ႏွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကတိကဝတ္ရွိ သည္ဟု ေျပာဆိုၾကသူမ်ား၏ တဝက္ခန္႕သာ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ စနစ္ထား ရွိသည္ဟု  ေဖာ္ျပၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မၾကာေသးခင္က သုေတသန (၃)ခု ကို IFC/DaNa, ILO/H&M ( ဆြီဒင္ SIDA မွ ေထာက္ပံ့) ႏွင့္ Colour Rainbow အဖြဲ႕မ်ားမွ တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။ ဓန Facility မွ အစီအစဥ္ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Paul Joicey က ေလးစားမႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားအား  ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း ”         အစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသုေတသနကို IFC ၏ က်ားမေရးရာ ဌာနႏွင့္အတူ ဓန အဖြဲ႕အစည္းက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၌ အဖြဲ႕ေပါင္း ၃၉ ခု ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ ရလာဒ္အား အေျခခံ၍ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း  ျဖစ္သည္။ ထိုသုေတသန၏ အေသးစိတ္ေတြ႕ရွိေသာရလာဒ္မ်ားကို IFCအဖြဲ႕မွ ေန႕လည္ပိုင္း က႑တြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။

LGBTI လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမွင့္တင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Colors Rainbow မွ တြဲဖက္ ဒါရိုက္တာ လွျမတ္ထြန္း သည္ နိုဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၇ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ၾကားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ LGBTI မ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန  ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ” အစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ LGBTI မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို လက္လွမ္းမွီႏို္င္ေရးအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတြင္ LGBTI အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအျမင္နည္းပါးျခင္း၊ အျမစ္တြဲေနသည့္ ေရွးရိုးစြဲ အယူအဆမ်ား အစရွိသည္တို႕ ပါဝင္ေၾကာင္း ၄င္းသုေတတနမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ Colors Rainbow သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား အားလုံးအက်ံဳးဝင္မႈမ်ားရွိေစရန္ LGBTI တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီး လူသား အရင္းအျမစ္ မူဝါဒကို ေရးဆြဲရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ေထာက္ခံမႈ ရရန္ႀကိဳးပမ္း ေနပါသည္။ ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ လိင္တူ ခ်စ္သူမ်ားအေပၚ ရြံ႕ရွာမုန္းတီးေရးကို ဆန္႔က်င္ေသာေန႔တြင္ Rainbow သက္တံ့ အလံမ်ားကို လႊင့္ထူျခင္းျဖင့္ LGBTI တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ရပ္တည္ေပးရန္၊ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းေပးရန္အတြက္  Color Rainbow ႏွင့္ MCRB တုိ႔ Campaignတစ္ခု ကုိ အတူပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ LGBTI လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း အသိပညာသင္တန္းမ်ားကို ေပးလုိလွ်င္ Color Rainbow အဖြဲ႕မွ အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

H&M ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Tobias Fischer သည္ “ က်ားမေရးရာ ဟန္ခ်က္ - ျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ” ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို သုေတသနစာတမ္းကို ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္က႑မွ ရန္ကုန္အေျချပဳ စက္ရုံ ၁၆ ရံု၌ က်ားမဟန္ခ်က္ညီ ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုအား Swedish အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိုယ္စားလွယ္ရံုး(SIDA)၊ ILO ႏွင့္ H&M တို႕၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္  ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Tobias က လုပ္ငန္းခြင္ ႏုိင္ထက္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါး ေႏွာက္ယွက္မႈသည္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ကုိ အသိမွတ္ျပဳၿပီး ၎တို႕ အတြက္အကူအညီရယူရန္၊အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအား တုိက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္ပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားနိင္ၿပီး၊ မတူကြဲျပားမႈကိုျမွင့္တင္ႏိုင္၍ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္ စြမ္းအား ျမွင့္တင္ႏိုင္မႈ အစရွိသျဖင့္ အက်ိဳး  ေက်းဇူးရွိေၾကာင္း၊ က်င့္ဝတ္အရ လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ အရာလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး တင္ျပခဲ့ပါသည္။

Myanmar Total E&P မွ လူသားအရင္းအျမစ္ဌာနႏွွင့္ ရုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ႏိုင္သည္ “ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ Total သည္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈရွိေသာ လုပ္သား အင္အားမ်ား ရွိသည့္အတြက္ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ Total ၏ အဓိက တန္ဖိုး (Core Value) ျဖစ္ေသာ တစ္ဦးကို တစ္ဦးေလးစားမႈ (Respect for Each Other)အား ျမွင့္တင္ရန္ ဤလမ္းညႊန္စာေစာင္ကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာျပည္၏ Heineken မွ Corporate Affairs ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Holly Bostock သည္ ၎တုိ႔၏ ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ လူမႈကြန္ယက္မူဝါဒကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ မည္သုိ႔ အသုံးခ်ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤသို႕ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူသား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားအား သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ မူဝါဒမ်ားသည္ ကန္႕သတ္ထားျခင္းထက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ မူဝါဒ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကုမၸဏီအေၾကာင္း  ေကာင္းေသာ သတင္းမ်ားအား မွ်ေဝရန္ ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေလးစားမႈရွိေသာ ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးကို ျမွင့္တင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္မူဝါဒကို လုိက္နာျခင္းမရွိလွ်င္ ဥပမာ - ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးအသားမ်ားကို လူမႈကြန္ယက္ ေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းအေပၚ ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားမွ အေရး ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမွာ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူျခင္းမ်ားအထိ ပါဝင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ လုပ္ေဖာ္ကို္င္ဖက္အခ်င္းခ်င္းေဝဖန္ေထာက္ျပ၊ အၾကံျပဳမႈျဖင့္ ခြဲျခားမႈမ်ား ပါဝင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္မ်ား ရွိပါသည္။

MCRB အဖြဲ႕၏ ဒါရုိက္တာ ဗစ္ကီဘိုမန္မွ “ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ႏွင့္ျပည္ပ၌ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အားလုံးအက်ံဳးဝင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ မည္သို႕ ဖန္တီး မည္နည္း” ဝိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း စကားဝုိင္းကို ဦးေဆာင္  ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ANZ ျမန္မာ ရံုးခြဲမွ Rajesh Ahuja မွ ၄င္းတို႕ အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို မသန္စြမ္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း ဝယ္ယူစားသုံးသူမ်ား အတြက္ မည္သို႕ လက္လွမ္းမွီေစရန္ ကတိ ကဝတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ထားပံု ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ LGBTI ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ မတူကြဲျပားမႈ ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား အား  မည္သို႕  ျမွင့္တင္ပံုကို လည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ Unocal Myanmar Offshore Co., Ltd မွ ဥကၠဌ Jonethan Perry သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ  “စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္ေထာက္ခံ စည္းရံုးေျပာဆိုျခင္း” အစီအစဥ္အပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အားလုံးအက်ံဳးဝင္ျခင္းႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈ မ်ားအား မည္ကဲ့သို႕ ေထာက္ခံသည္ကို ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။  တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ပိုၿပီး နားလည္မႈ ရွိရန္ ေလးစားမႈရွိရန္ မိမိတုိ႔ုလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားၾကားတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ဆက္ဆံေရး  နွင့္ ေလးစားမႈရွိေသာ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးပုံကို လည္း ၎က အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။

Myanmar Business Coalition on Gender Equality, MBCGE မွ Country Director ေဒၚေက်ာ့ေကသီဝင္းသည္ MBCGE အား မည့္သို႕ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ကို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထို အဖြဲ႕ဝင္ ကုမၸဏီ ၆ ခု (FMI, City Mart, Shwe Taung Group, AYA Bank, KBZ Group ႏွင့္ Parami Engery) သည္ EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိရန္ ကတိကဝတ္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိကတိ ကဝတ္သည္ ၎တုိ႔၏ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ က်ားမတန္းတူအေရးကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ MBCGE သည္ LGBTI ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ တန္းတူညီမွ်အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥအားလံုးကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ၎ကေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ EDGE လက္မွတ္ ရရွိသည့္အဆင့္အထိ သြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေသာ္လည္း ဤစီးပြားေရး ဆုိင္ရာပူးေပါင္းသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ ျမန္မာကုမၸဏီီႏွင့္ ႏုိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို ၎ကတုိက္တြန္း ခဲ့ပါသည္။ City Mart Holding Co. Ltd (CMHL) မွ Group Chief People Officer ျဖစ္သူ မပြင့္ျဖဴဟန္သည္ City Mart ၏ အဓိက တန္ဖိုး (core value) ႏွင့္ အညီ မတူကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ အားလုံး အက်ဳံးဝင္သည္ လုပ္ငန္းခြင္အား ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ မည္သုိ႔ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၎တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကားမွာ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္းပူ ပင္စရာမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ ေဆြးေႏြးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ City Mart ၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ အစီရင္ခံစာကို မၾကာေသးခင္က ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၄င္းတြင္ အျခားကိစၥမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ “လူသားအရင္းအျမစ္” က႑၌ အရည္အခ်င္းရွိ သူမ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ မည္သို႕စီမံခန္႕ခြဲမႈ လုပ္သည္မ်ား ကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။

Factive Consulting ၏ Dean Laplonge မွ  “ ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား- ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင္ယွက္ျခင္း “ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆံုးရႈံးနစ္နာ မႈမ်ားအား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း” မွာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ အေသး စိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါသည္။

IFC, Gender Department မွ Operation Officer ျဖစ္သူ Ellen Maynes နွင့္ Gender Coordinator ျဖစ္သူ မႏွင္းႏြယ္ႏြယ္ေအာင္တုိ႔မွ အျပန္အလွန္  ေဆြးေႏြးသည္႔ အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သ႐ုပ္ျပ တင္ျပမႈမ်ား၊ ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ စီမံခန္႕ခြဲသူႏွင့္ မည္သုိ႔ စတင္ တုိင္ပင္  ေဆြးေႏြးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

MCRB က ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ LGBTI မ်ားအေပၚ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ကုလသမဂၢ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္ စံႏႈန္းမ်ား  အား လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္း သူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ ေအေအအာ ဂ်ပန္၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္  ေရးႏွင့္ျပန္္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႕ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ဒုတိယသမၼတမွ စာအုပ္စတင္ မိတ္ဆက္သည့္ပြဲ၌ အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့သည့္မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႕ထားျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ ႏွင့္ “ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ျခင္း ” အစရွိသည့္ MCRB ၏ လုပ္ငန္းခြင္၌ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရးဆိုင္ရာ စာေစာင္ႏွင့္စာတမ္းမ်ား အေၾကာင္းကို  ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အေစာပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးႏွင့္စပ္ဆက္သည့္ အလုပ္ ရံုးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လိုင္လတြင္ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္အတြက္ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ သို႕မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႕ကုိ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္ စိစစ္ျခင္း) due diligence ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ (သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအလုပ္၊ အလုပ္ခန္႕အပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး၊ လက္ခံခြင့္ျပဳ၍ မရေသာ အလုပ္ပံုစံ) ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္  အဂတိလိုက္စားမႈကို တြန္းလွန္ျခင္း တို႕ ျဖစ္ပါသည္။


ေနာက္ဆုံးသတင္း

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector