ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရိွေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ ၎၏ “မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္” အတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ားေတာင္းခံျခင္း - ရင္းျမစ္မ်ား
You are here Home » ရင္းျမစ္မ်ား » ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရိွေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ ၎၏ “မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္” အတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ားေတာင္းခံျခင္း

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရိွေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ ၎၏ “မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း လက္စြဲစာအုပ္” အတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ားေတာင္းခံျခင္း

The handbook is a joint initiative between MCRB and the Association for Aid and Relief - Japan (AAR Japan) and it is made available in English and Burmese.
The handbook is a joint initiative between MCRB and the Association for Aid and Relief - Japan (AAR Japan) and it is made available in English and Burmese.

MCRB ႏွင့္ ILO တို႔မွ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း  ျမွင့္တင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ Rose Garden ဟိုတယ္တြင္ ၂၁ရက္ေန႔၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇ခုနစ္ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္ (မူၾကမ္း)ကို ပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္လည္း မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းလက္စြဲစာအုပ္မွာ MCRB ႏွင့္ AAR (Japan) တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ေရးစြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ (English) ၊ ျမန္မာဘာသာ (Myanmar) ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွင့္ ဖတ္႐ႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

Handbook: Employing Persons with Disabilities (EN)
Document PDF, 2422 downloads, ဒီဇင္ဘာ 03, 2018

ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားအား မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းကို ျမွင့္တင္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ဤစာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ကို ထည့္သြင္းေရးသားထားပါ သည္။

  • ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ၊ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစား၊ ပညာအရည္အခ်င္း)

  • လုပ္ငန္းခြင္၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဥပမာမ်ား

  • မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ လူ႔မႈအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ေစရန္ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ တရားေရးရာ မူေဘာင္မ်ား

  • စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း

  • မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အထၳဳပတၱိမ်ား

  • အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အရိပ္အျမြက္(Tips)မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

  • မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား ႏွင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္၍ လက္ေတြ႔တြင္အသံုး ခ်ႏိုင္သည့္ လက္စြဲ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေစရန္ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားေပးကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာအား ေပးပို႔ ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကြ်န္ပ္တို႔၏စာအုပ္ထဲတြင္ မပါရိွေသးပါကလည္း လူႀကီးမင္းတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္ လတ္တေလာလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေၾကာင္း အတိုခ်ံဳးေရးသား၍ လူႀကီးမင္းတို႔ ဝက္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုနစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ထက္ ေနာက္မက်ပဲ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

မလူႀကီးမင္းတို႔အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား မူၾကမ္းစာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းၿပီး ပါက အေခ်ာသတ္၍ ဘာသာျပန္ဆိုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းစာအုပ္ကို ၂၀၁၈ ခုနစ္တြင္ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္။


Download Press Statement (English)Download Press Statement (English)
Download Press Statement (Burmese)Download Press Statement (Burmese)
© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector