ေဒတာမရေသာတစ္ရက္တာကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ - သတင္းမီဒီယာစင္တာ
You are here Home » သတင္းမီဒီယာစင္တာ » ေဒတာမရေသာတစ္ရက္တာကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ

ေဒတာမရေသာတစ္ရက္တာကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔၏ မုိဘုိင္းလ္ေဒတာ၊ ဝို္င္ဖုိင္ကို ပိတ္ထားျခင္း၊ မိမိတို႔၏ အီးေမးလ္ကို “အလုိေလ်ာက္ျပန္ေျဖေပးသည့္မက္ေဆ့ခ်္ (out-of-office message) ကို ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ Facebook ကို ပိတ္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ MCRB ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပါတနာမ်ားမွ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ မည္သို႔ ခံစားသည္ကို သိရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မိမိတို႔၏ မုိဘုိင္းလ္ေဒတာ၊ ဝို္င္ဖုိင္ကို ပိတ္ထားျခင္း၊ မိမိတို႔၏ အီးေမးလ္ကို “အလုိေလ်ာက္ျပန္ေျဖေပးသည့္မက္ေဆ့ခ်္ (out-of-office message) ကို ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ Facebook ကို ပိတ္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ MCRB ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပါတနာမ်ားမွ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ မည္သို႔ ခံစားသည္ကို သိရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

MCRB ႏွင့္ Myanmar Digital Rights Forum မွ ၎တုိ႔၏ မိတ္ဖက္ပါတနာမ်ား ပူးေပါင္း၍ “ျမန္မာအင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈ ၁၀၁ ရက္ေျမာက္ေန႔” ကို စတင္ေရတြက္သည့္ အခမ္းနားကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူ ၆၀၀၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈ ၁၀၁ ရက္ေျမာက္ေန႔အတြက္ ညီညႊတ္မႈကို ျပသသည့္အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဤလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ပါမည္။ ထုိေန႔တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္ဆက္သြယ္ရရွိမႈကုိ အေလးထားသူ မည္သူမဆုိ မိမိတုိ႔၏ မုိဘိုင္းေဒတာ၊ ဝိုင္ဖုိင္ကို ပိတ္ျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏ အီးေမးလ္ကို အလုိေလ်ာက္ျပန္ေျဖေပးသည့္မက္ေဆ့ခ်္ (out of office message) ျပဳလုပ္ထားျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ Facebook ကို ပိတ္ထားျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ MCRB ႏွင့္ ပါတနာမ်ားမွ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ မည္သို႔ ခံစားမိသည္ကို သိရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ အင္တာနက္ပိတ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက အဘယ္ေၾကာင့္မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ၁၀၁ ရက္မဆုိထားႏွင့္၊ တစ္ရက္တာမွ်ပင္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈမရပဲ မိမိတုိ႔ရွင္သန္ရန္ မည္သို႔ ခက္ခဲေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို ေျပာျပေပးပါ။

ျမန္မာအင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈ ၁၀၁ရက္ေျမာက္ေန႔လႈပ္ရွားမႈကို ကြ်ႏု္ပ္တုို႔ ဘာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ရပါသလဲ။

ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရက ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၇၇ကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မုိဘုိင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ MPT၊ Mytel၊ Oreedoo ႏွင့္ Telenor တုိ႔အား ေအာက္ပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈျဖတ္ေတာက္ရန္ အမိန္႔တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ အမိန္႔အရ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔၊ ည၁၀နာရီမွ စ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၈) ၿမိဳ႕နယ္ (ပု႑ားကြ်န္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံ၊ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္) ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္သည္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရသည္။

သဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ အစိုးရက အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းခံရေသာ နယ္ေျမမ်ားထဲမွ ၅ၿမိဳ႕နယ္ကို အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပု႑ားကြ်န္း၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ မင္းျပား စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးခုတြင္မူ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံထားရဆဲျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူတုိ႔ သိရွိမည္ျဖစ္သည့္အတုိင္း အင္တာနက္သုံးစြဲမႈသည္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္မွာ မၾကာျမင့္ေသးေသာ္လည္း အင္တာနက္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအပါအဝင္ စီးပြားေရးအမ်ိဳးအစားအားလုံးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈတုိ႔အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳလာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈသည္ သာမန္အေျခအေနတြင္ပင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ လုံျခံဳမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ မိသားစုဘဝ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆုိခြင့္တုိ႔ကို ႀကီးမားစြာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။


လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတုိ႔တြင္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ လုံျခံဳေရးအတြက္ လြန္စြာစိုးရိမ္ရဖြယ္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား၊ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ စစ္ေျပးေရွာင္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈရရွိေရးအျပင္ ေျမျပင္အေျခအေနအား မွ်ေဝမႈတုိ႔အတြက္ အင္တာနက္ရယူသုံးစြဲႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ စိုးရိမ္မႈကို ျပသရန္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း။

သင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစ ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ခုရွိ ျပည္သူလူထုအေပၚ စာနာေၾကာင္းႏွင့္ စည္းလုံးမႈရွိေၾကာင္း ျပသႏုိင္ရန္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈ ၁၀၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ (Day 101 Internet Blackout Day) လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ သင့္အား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိသည့္အခ်က္မ်ားမွာ -

ယေန႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ၾကားတြင္

၁။ သင္၏ အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အင္တာနက္ကို မည္သို႔အသုံးခ်ေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ရွိ သင္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳပါ။ ၂။

၂။ သင့္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္ကို တစ္ရက္တိတိ အသုံးမျပဳပဲ ေနႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကို မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူေပးပါ။

စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္

၁။ သင္အေနျဖင့္ အကယ္၍ အင္တာနက္ကို အသုံးမျပဳဟု ဆုံးျဖတ္ထားပါက သင္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အဓိက ဆယ္သြယ္ေလ့ရွိသူမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးထားမွသာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လုိအပ္ပါက ၎တုိ႔ သင့္အား ေပးပို႔ဆက္သြယ္စရာရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မတုိင္မီ ေပးပို႔ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္

၁။ အီးေမးလ္တြင္ “အလုိအေလ်ာက္ျပန္ေျဖေပးသည့္ မက္ေဆ့ခ်္ (auto response)” ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္အား ကူးယူေဖာ္ျပၿပီး စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔၊ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၀၀း၀၀နာရီမွ ၂၃း၅၉ နာရီ အတြင္း ထုိစာပိုဒ္ကို အလုိေလ်ာက္ ျပန္ေျဖေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါ။ “စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရက္ေပါင္း(၁၀၁) ရက္ေျမာက္ေန႔အထိ အင္တာနက္ရယူသုံးစြဲခြင့္ မရရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔ရွိ လူဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ စည္းလုံးမႈရွိေၾကာင္း ျပသလုိသျဖင့္ ျမန္မာအင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈေန႔ (Myanmar Internet Blackout Day) လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈ ကြ်ႏု္ပ္သည္ မုိဘုိင္းလ္အင္တာနက္ႏွင့္ အင္တာနက္ကို ၂၄နာရီတိတိ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚလုပ္အပ္ပါက ဖုန္းဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္ပို႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်ႏု္္ပ္အား ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။”

၂။ သင္၏ Facebook ပရုိဖုိင္ပုံကို အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈ ၁၀၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ (101th Day of Myanmar Internet Blackout) ဆုိင္ရာ ပုံသုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း သိုု႔မဟုတ္ ရုံးတံခါးအဝင္ဝတြင္ ကပ္ထားျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။ (ပုံမ်ားကို ယခုလင့္ခ္တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။)

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ၀၀း၀၀ နာရီ (သို႔မဟုတ္ မတုိင္ခင္ညတြင္)

၃။ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔၊ အခ်ိန္အားျဖင့္ ၀၀း၀၀ နာရီမွ ၂၃း၅၉ နာရီ အတြင္း - အင္တာနက္ ပိတ္ရန္ (က) ဖုန္းအင္တာနက္ (ခ) လုပ္ငန္းအင္တာနက္/wifi တုိ႔ကုိ ၂၄ နာရီတိတိ ပိတ္ထားေပးပါ။ ာနက္ ပိတ္ရန္

၄။ ထုိသုိ႔ အင္တာနက္ အသုံးမျပဳပဲ ေနလုိက္ျခင္းသည္ သင္၏ တစ္ေန႔တာကို မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားေပးပါ။

ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္အတြင္း

၁။ ၂၄ နာရီၾကာ အင္တာနက္မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ေနထုိင္ရသည့္အတြက္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳအား ကို အီးေမးလ္ေပးပို႔ေပးပါ။ အင္တာနက္ မရွိသည့္အတြက္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အျခားဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ စီးပြားေရးတန္ဖုိးမ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္မႈရွိပါက ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ ထုိ႔အျပင္ လူႀကီးမင္းမွ ေပးပို႔သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပႏုိင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ သင္၏ အမည္နာမကို သုံးစြဲျခင္းရွိ၊ မရွိေဖာ္ျပေပးပါ။

အစိုးရ၏ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈက ဘာလဲ။

ပုဒ္မ ၇၇ တြင္ ‘ယာယီ’ ဆုိင္းငံ့ျခင္းဟု ဆုိေသာ္လည္း ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔က မုိဖုိင္းဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားအား ေပးပို႔ေသာ အမိန္႔သည္ အကန္႔သတ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းသုိ႔ ပိတ္ပင္မႈအတြက္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကိုလည္း မရွင္းလင္းထားသည့္အျပင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရုတ္သိမ္းမည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပဲ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈမွာ (၂) လေက်ာ္ ၾကာျမင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရေသာ ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈသည္ ၎တုိ႔ေန႔စဥ္ဘဝအား သက္ေရာက္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို အစိုးရက သတိျပဳမိႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ - ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားက မုိဘုိင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ပိတ္ပင္ခံထားရျခင္း၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ ခက္ခဲသြားျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပညာေရးရွာမွီးေနသူတုိ႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိတ္ပင္ခံရျခင္း စသည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည္။ e-government အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားစုသည္ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသျဖင့္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံထားရေသာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသလုိျဖစ္ေနသည့္အျပင္ မညီမွ်မႈကုိ ပုိ၍ပင္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။


ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က ဘယ္သူေတြလဲ။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းျမန္မာ (Free Expression Myanmar)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဌာန (Myanmar Centre for Responsible Business)၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ‘ျမန္’ အုိင္စီတီအဖြဲ႕ (MIDO) ႏွင့္ ဖန္တီးရာ (Phandeeyar) တုိ႔သည္ ယခု သုံးႏွစ္တာ ကာလတြင္ ျမန္မာဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးဖုိရမ္ (၃) ခုအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အသီးသီး က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလးစားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးခံစားျခင္းျဖင့္ မည္သို႔မည္ပုံ ‘စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး’ သို႔ အေရာက္လွမ္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သုံးႏွစ္တာဖုိရမ္တြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသူမ်ား (ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာက ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသူမ်ား)က အင္တာနက္ကို တစ္ကမာၻလုံးရယူသုံးစြဲခြင့္ ရွိေရးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ အေျခခံျပယုဂ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္း (၄) ခုသည္ အျခားျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈအေပၚတြင္ ပူးေပါင္းေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္အား အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာဘာသာတုိ႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အင္တာနက္သုံးစြဲျခင္းကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေနာင္အခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ထုိသို႔ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအား ျပန္လည္သုံးသပ္၊ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၇၇ ကို အသုံးျပဳ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစိုးရ အမိန္႔မွာ အစုိးရက ‘မတည္ၿငိမ္သည့္’ အေျခအေနဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ ေနရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထပ္မံအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အစပ်ိဳးလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ စုိးရိမ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းသည္ လက္ရွိပိတ္ပင္မႈတြင္ တုိက္ရုိက္ မခံစားသည့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူအားလုံးကပင္ စိုးရိမ္သင့္ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာေသာ္လည္း အင္တာနက္ပိတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါကလည္း ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ား

၂၄ နာရီၾကာ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ပါက ၾကံဳရမည့္ ဆုိးက်ိဳးသည္ သင္၏ ကုမၸဏီ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ လုံျခံဳမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သျဖင့္ အင္တာနက္ပိတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သင္အေနျဖင့္ ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

၁။ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္မတုိင္ခင္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အင္တာနက္အား ေန႔စဥ္သုံးစြဲႏုိင္ေရးသည္ သင့္အတြက္ အေရးပါေၾကာင္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္းကို ေရးသား၍    ား အီးေမးလ္ပို႔ေပးျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

ဤလႈပ္ရွားမႈအား အင္တာနက္ပိတ္ပင္မႈဆုိင္ရာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပိုမုိနားလည္လာႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈက ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လက္ရွိကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ေနာင္အခါတြင္ ႏုိင္ငံရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ထုိသို႔ အင္တာနက္ရရွိမႈကို ကန္႔သတ္၊ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းရာတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူလူထု တစ္သန္းေက်ာ္အတြက္ အင္တာနက္ ျပန္လည္ရရွိေရးကို အားေပးပါဝင္ၾကေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီအား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။


အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ MCRB မွျပဳလုပ္ထားေသာ ျမန္မာ့အုိင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း တြင္ ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ အဆုိပါကိစၥမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဤႏွစ္ဘာသာအႏွစ္ခ်ဳပ္ တြင္ ပါဝင္ပါသည္။


Click to enlarge:

Stop Internet Shutdown

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector