မသန္စြမ္းသူမ်ားအလုပ္ခန္႔ထားျခင္း လက္စြဲစာအုပ္ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရဌာနမ်ားမွ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းယူရန္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း - သတင္းမီဒီယာစင္တာ
You are here Home » သတင္းမီဒီယာစင္တာ » မသန္စြမ္းသူမ်ားအလုပ္ခန္႔ထားျခင္း လက္စြဲစာအုပ္ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရဌာနမ်ားမွ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းယူရန္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

မသန္စြမ္းသူမ်ားအလုပ္ခန္႔ထားျခင္း လက္စြဲစာအုပ္ (မူၾကမ္း) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရဌာနမ်ားမွ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းယူရန္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

လက္ခံရရိွသည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အညီ ဤလက္စြဲစာအုပ္အား
လက္ခံရရိွသည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အညီ ဤလက္စြဲစာအုပ္အား

၂၀၁၈ ခုနစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားက႑တာဝန္ယူရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ႏွင့္ ေအေအအာ ဂ်ပန္ (AAR, Japan) တို႔သည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၏ အကူအညီျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း လက္စြဲစာအုပ္(မူၾကမ္း)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူရန္ အစည္းအေဝးပြဲတစ္ရပ္အား က်င္းပခဲ့သည္။

Handbook: Employing Persons with Disabilities (EN)
Document PDF, 2455 downloads, ဒီဇင္ဘာ 03, 2018

အဆိုပါ ဇမၺဴသီရိဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးပြဲအား လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးအပါအဝင္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွႀကီးမ်ား အေယာက္ (၄၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူမူဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးမွ အႀကီးတန္းအရာရိွမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၊ စစ္မႈ႔ထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔မွ အႀကီးတန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈေရးရာပညာရွင္မ်ားလည္းတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ဦး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၏ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေရး သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ လည္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး၊ ထို႔ေၾကာင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနကို ဖြင့္လွစ္၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ လန္ဒန္မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Charter for Change တြင္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ အျခားေသာဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈ႕အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းမ်ားအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစရန္ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္ ့ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိ ေသာ မသန္စြမ္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ မိတ္ဖက္ပါတနာမ်ားမွ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္ ႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးတို႔ပံ့ပိုးေပးရန္၊ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) ပ့ံပိုးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ ယင္းတို႔၏တည္ေနရာ၊ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမွာင္းထိုး၍ ေျပာၾကားသြားသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဤလက္စြဲစာအုပ္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္း ဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈအထၳဳပတၱိမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနထြန္း မွ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူဦးေရ (၄.၆) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး၊ အစိုးရက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန၏ ဒါ႐ိုက္တာ Vicky Bowman မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္သာမက စားသံုးသူေဖာက္သည္မ်ားအျဖစ္ သက္မွတ္၍ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလံုးအက်ံဳးဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးေၾကာင္းႏွင့္ MCRB မွလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍  ၂၀၁၇ ခုနစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ MCRB ႏွင့္ ILO မွ က်င္းပခဲ့သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကိုင္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလာဒ္မ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။

ေအေအအာ၊ ဂ်ပန္မွ Yoshio NAKAGAWA မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။

အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားစုမွာ သတိမျပဳမိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည္။ အစည္းအေဝးပြဲ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ထုတ္ေဝ သလို အစိုးရအလုပ္ရွင္မ်ား အတြက္လဲ လက္စြဲစာအုပ္ ထုတ္ေဝသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ မသန္စြမ္း အရာရိွမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အထၱဳပတၳိမ်ား၊ ဥပမာ - လက္ရိွတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ယခင္က ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ စစ္မႈ႕ထမ္းေဟာင္းမ်ား၏အတၳဳပတၱိမ်ား ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ အျခားေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ေဝပံုက်ႏႈန္းထားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရိွသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

လက္ခံရရိွသည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အညီ ဤလက္စြဲစာအုပ္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ မၾကာခင္မွာ ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မသန္စြမ္းမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေဝပံုက်ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုးတက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္အညီ ေနာက္ထပ္ editions စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၏ မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျမွင့္တင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ MCRB သည္ လက္စြဲစာအုပ္ထဲတြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အကူအညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။


ေနာက္ဆုံးသတင္း

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector