ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ တည္ေဆာက္ျခင္း - သတင္းမီဒီယာစင္တာ
You are here Home » သတင္းမီဒီယာစင္တာ » ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ တည္ေဆာက္ျခင္း

ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ တည္ေဆာက္ျခင္း

တက္ေရာက္သုူမ်ားက ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
တက္ေရာက္သုူမ်ားက ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ က ေန႔ျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာအစည္းအေ၀း တြင္ အစိုးရႏွင့္အတူ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ကုမႊဏီမ်ား အတူတကြလက္တြဲၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ကာလ၏ ေရနံတြင္းတူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ေရွ့ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ / ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႕မွ မွရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ား အတြက္  ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လက က်င္းပေသာနယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ အက ်ိဳးစီးပြား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အစည္းအေ၀း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးျဖစ္ၿပီး ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္  / ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္  တို႕မွ ရ၇ွိသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား  ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းသေဘာအရ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားကိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္ သိသာစြာျပင္ဆင္ရသည္ျဖစ္ရာ ဒၚလာသန္းႏွင့္ ခ်ီေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ်ား မစတိုင္မီကတည္းက ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္  ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားက လုိက္နာရန္ ေလးေလးနက္နက္ ကတိျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။

အစည္းအ၀းကို ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓတ္ေငြ႔ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ ကို လက္ခံအတည္ျပဳရာတြင္ ပါဝင္သည့္ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလွ်က္ရွိေသာ Woodside, Shell/ BG, Statoil, MPRL, Ophir, ENI, TOTAL, Petronas Carigali, PTTEP, Berlanga Holdings/CAOG, POSCO-Daewoo, Canadian Foresight Groupႏွင့္ Pacific Hunt) တို႕မွ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူ၁၄ ဦးခန္႕ အပါအဝင္ လူဦးေရ ၅၀ခန့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာနိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕MATA၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနကို အေထာက္အပံ့ျပဳေနသည့္ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို သယံဇာတႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေရးဆြဲေနသည့္ Norwegian Environment Agency (NEA)ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ သတၱဳသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီတို႕မွွလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

တက္ေရာက္သုူမ်ားက ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Agenda and Concept Note
Document PDF, 409.77 KB, 298 downloads, ဇူလိုင္ 17, 2016

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအျပည့္အစံုကို မၾကာမီထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ပါသည္။


Article on MCRB in the Journal of Business and Human Rights
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
Article on MCRB in the Journal of Business and Human Rights
Cleaning Up Corruption in Myanmar
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
Cleaning Up Corruption in Myanmar

Latest O&G News

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector