ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ MCRB ျပဳလုပ္ - သတင္းမီဒီယာစင္တာ
You are here Home » သတင္းမီဒီယာစင္တာ » ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ MCRB ျပဳလုပ္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ MCRB ျပဳလုပ္

The free workshop was open to all Myanmar businesses interested in improving their anti-corruption programmes.
The free workshop was open to all Myanmar businesses interested in improving their anti-corruption programmes.

  ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ေန႔တစ္၀က္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆုိင္ရာ အသိပညာကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္ Spectrum အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးတြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစြမ္းရည္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္ (TiME) အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအနက္မွ ပထမဆုံးေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႔၏ ဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ အခမဲ့တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳသည့္ ယင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ ထိပ္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ အလတ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အထူးသျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ တုိင္ၾကားမႈကိုင္တြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုရိတ္ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြြးပြဲသုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၅၈ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္(TiME) အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ဒါရုိက္တာ ဗစ္ကီ ဘုိမန္၊ Spectrum ဒါရုိက္တာ ေဒးဗစ္ အယ္လန္၊ SMART Services Pte Ltd မန္ေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒၚရတနာစုလႈိင္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားမွ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပရလွ်င္

  • ပြင့္သစ္စ (TiME) စီမံခ်က္၊ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ UN Global Compact Principle 10
  • ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဂတိလုိက္စားမႈအေနအထားမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားရွိ အေနအထားမ်ား
  • အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ SMART ၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား
  • အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ား (Transparency International ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျခင္း)။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအစီိအစဥ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံျခင္းႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ေစရန္ေငြေပးျခင္းမ်ား၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရထည့္၀င္ ျခင္းမ်ားစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။

 

  ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားကို ေအာက္တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ထိေရာက္စြာေလွ်ာ့ခ်ေရးမဟာ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ပက္သက္ေသာ မိမိတုိ႔၏အျမင္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား၊ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေအာက္တုိ ဘာႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလမ်ားတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယႈမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က က်င္းပသြားဦးမည္ျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လုိေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ MCRB ကုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Workshop on Developing a Human Rights Policy for your Company
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
Workshop on Developing a Human Rights Policy for your Company
Scoping the Sector-Wide Impacts of Information and Communication Technology (ICT)
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
Scoping the Sector-Wide Impacts of Information and Communication Technology (ICT)

Subscribe to our mailing list

* indicates required
© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector