ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ ေပးပို႔ - သတင္းမီဒီယာစင္တာ
You are here Home » သတင္းမီဒီယာစင္တာ » ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ ေပးပို႔

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) က ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ ေပးပို႔

၁၉၁၄ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) က အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္အကူအညီျဖင့္ ဥပေဒသစ္ကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
၁၉၁၄ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) က အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္အကူအညီျဖင့္ ဥပေဒသစ္ကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) က http://dica.gov.mm.x-aas.net/

တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ ဖိတ္ေခၚထားသည္ကို MCRB က အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အႀကံေပးခ်က္မ်ား လက္ခံျခင္းအစီအစဥ္ အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသို႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ႏွင့္ ရွင္းလင္း ခ်က္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္  ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက (DICA) ၏အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို နားလည္ကာ  အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ၄င္းအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဆိုသည့္ ေနာက္ခံအခ်က္ အလက္မ်ားကို နားလည္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႕ကိုလည္း ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အႀကံဳျပဳ ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

MCRB ၏ခံယူခ်က္ျဖစ္သည့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာေရးအျမင္အရ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အပိုင္း၄ (စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)ကို အာရံုစိုက္သည္။ ပုဒ္မ ၈၃။ က (၁၀)တြင္ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရွိသည္တာ၀န္ကို သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ပါရွိရာ ၄င္းက႑ တြင္ သေဘာ႐ိုးဆိုသည္မွာ မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ကို ထည့္သြင္းရန္ အႀကံျပဳလိုပါ သည္။ ၄င္းရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဌာန္းထားေသာ UK Companies Act 2006 (Cap. 46) (UKCA)ကုိ   ၾကည့္ရွဳခဲ့ရာ ၄င္းဥပေဒတြင္လုပ္ငနး္ေဆာင္တာမ်ား ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရ မည့္အရာမ်ားကို ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာက ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုစဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္သည့္ လုပ္ကိုင္မွဳ မူေဘာင္ႏွင့္ ထို ကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ၊ ဆံုးရွံုးမႈမ်ား အေပၚအေရးပါေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ မူေဘာင္အတြင္းရွိ တာ၀န္မ်ား တြင္ ပါ၀င္ရမည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းေစသည္။ ၄င္းသည္ တာ၀န္ကို သေဘာရိုးျဖင့္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က (UKCA) ၏ အသစ္ျပင္ဆင္ထားေသာ ပုဒ္မ ၁၇၂ ပါ အခ်က္ကို လက္ခံ အႀကံျပဳထား ပါသည္။ ၄င္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ အာမခံမႈေပးႏိုင္ျခင္း ႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ တာ၀န္ ယူမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေစေရးအတြက္  ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္   ရွင္းလင္း ေသာ  ကတိက၀တ္မ်ားေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။


ပုဒ္မ ၁၇၂

(၁) ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ၄င္းစဥ္းစားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။

(က) မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဆို ေရရွည္တြင္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးဆက္ ။

(ခ) ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား။

(ဂ)  ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား ၊ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံသူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးတက္ရန္ လိုအပ္မႈ။

(ဃ) (ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံႏွဳန္းမ်ား ပတ္သက္၍ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း  အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား အပါအ၀င္) ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚတြင္ ကုမၸဏီ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်ိဳးဆက္။

(င) အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ စီးပြားေရး အမူအက်င့္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာေက်ာ္ေစာမႈကို ထိန္ုးသိမ္း ရန္ ကုမၸဏီ၏ အလိုရွိမႈ ႏွင့္

(စ) ကုမၸဏီအဖြဲ႔၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား မွ်တစြာဆက္ဆံရန္ လိုအပ္မႈ။


ထို႔အျပင္ အပိုင္းေျခာက္ (႐ံုးမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား)တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေျပာလိုပါသည္။ ေမာ္ကြန္းထိန္း (မွတ္တမ္းတင္သူ) ထုတ္ေပးရမည့္ အေထာက္အထား ဆိုင္ရာတန္ဖိုး မိတၱဴမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲ ကာလတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမွင့္တင္ေပးရာေရာက္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။  

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ (၂၆ရက္ေန႔တြင္ မွတ္ခ်က္မ်ား ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရမည့္၊ MCRB ကလည္း မွတ္ခ်က္ ထပ္မံေပးပို႔မည့္) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံရာတြင္ ယခုကဲ့သို႕ပင္ နည္းစနစ္က်စြာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ DICAကို တိုက္တြန္းပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခု ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆိုျပဳထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခင္ရွိခဲ့ေသာ ဥပေဒေဟာင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲတင္ျပရန္  တိုက္တြန္းပါသည္။ ထို႕အျပင္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးစားေပးတင္သြင္းရန္တိုက္တြန္းပါသည္။ ၄င္းဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳၿပီးမွသာလွ်င္ (၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ ဖြယ္ရွိေသာ) လာမည့္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို တင္သြင္း သင့္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ မရွိေသးမီ အသစ္ျပဳျပင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒက မရွိမျဖစ္ လိုအပ္၍ ျဖစ္ပါသည္။


Amnesty International slams abusive, poorly regulated Myanmar mining industry
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
Amnesty International slams abusive, poorly regulated Myanmar mining industry
Cable Car Slated for Mount Kyaiktiyo
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
Cable Car Slated for Mount Kyaiktiyo

ေနာက္ဆုံးသတင္း

Subscribe to our mailing list

* indicates required
© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector