မကျေနပ်ချက်များနှင့် တိုင်ကြာမှုများစနစ် - Resources
You are here Home » Resources » မကျေနပ်ချက်များနှင့် တိုင်ကြာမှုများစနစ်

မကျေနပ်ချက်များနှင့် တိုင်ကြာမှုများစနစ်

MCRB’s complaints and grievance mechanism is available in English and Burmese.
MCRB’s complaints and grievance mechanism is available in English and Burmese.

MCRB’s complaints and grievance mechanism, which aims to be compliant with the UN Guiding Principles, is available here in English and Burmese.

It is for use by anyone who  believes that their human rights have been, or might be, adversely impacted by MCRB’s work.   

If you are interested in guidance on how to establish a grievance mechanism for your organisation, we recommend IPIECA’s Good Practice Survey on Operational Grievance Mechanisms, key extracts of which are available in Burmese from our Resources Page


© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector