၂၀၁၈ ခုနှစ် အကဲဖြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » ၂၀၁၈ ခုနှစ် အကဲဖြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် အကဲဖြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် အကဲဖြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်း

The first five years of MCRB’s work from 2013-2018 were subject to an independent evaluation by consultants Emery Brusset and Thomas Trier Hansen of Social Terrain.

 

 

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector