လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာမ်ား - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » ကဏ္ဍများ » လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာမ်ား

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာမ်ား

အႏွစ္ခ်ဳပ္စာလႊာသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကိုလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)၏ သုေတသနအဖြဲ႕မ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector