ဆက်သွယ်ရန် - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

Based in Yangon, and headed by Vicky Bowman, we aim to provide a trusted, impartial forum for dialogue, seminars, and briefings to relevant parties as well as access to international expertise and tools.
Based in Yangon, and headed by Vicky Bowman, we aim to provide a trusted, impartial forum for dialogue, seminars, and briefings to relevant parties as well as access to international expertise and tools.

COVID 19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အခြေအနေအရပ်အရပ်အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (MCRB) ဝန်ထမ်းများ အားလုံးသည် မိမိတို့ နေအိမ်များမှသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်နေပါသဖြင့် လတ်တလောတွင် ရုံးအဆောက်အဉီးကို ပိတ် ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရုံးဖုန်းအစား လိုအပ်ပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပတ်များအား ဆက်သွယ်ပေးစေလိုပါသည်။

ရုံးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ - မရွှေရည်လတ် - ၀၉ ၄၂၀ ၂၆၁ ၂၄၄
ရုံးအဖွဲ့ - ဝေယံ- ၀၉ ၇၉၉ ၆၈၀ ၁၈၁


Address:
No.6 (A), Shin Saw Pu Road, Kayin Chan Ward, Ahlone Township, 11121 Yangon, Myanmar.

Email:

Tel/Fax:
+95 (0)1 512613

Contact
Fields with asterisk * are required.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
© 2021 Myanmar Centre for Responsible Business | Privacy Policy | Website by Ethical Sector